Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > John Brinckman >

Vagel Grip

John Brinckman: Vagel Grip - Kapitel 87
Quellenangabe
typepoem
booktitleVagel Grip
authorJohn Brinckman
firstpub1859
yearca. 1890
publisherWilhelm Werther's Verlag
addressBerlin
titleVagel Grip
pages3-203
created20050621
sendergerd.bouillon
Schließen

Navigation:

L'envoy.

      Doa tüt en duster Were up,
Sürwest de Heben glimmt!
Dat lücht un leit un dunnert doa,
Wenn dat man up nich kümmt!
Doa 's Hagel in vun egen Oart,
De 's blag un swoar as Bli, –
Un wenn 't so neg herannefoart,
Denn kümmt dat up, ir en sick woart,
Denn treckt 't nich mir voerbi.

Hell klingt dat vun doa ünnen her
As Trummel un Trumpet
Un draent, grar as Kanonen swer,
As Büß un as Musket.
Na, man nich bang! Wat kümmt dat gelt!
Uens oll Land Mekelbörg
Geit mit di, Landsmann, ok in 't Feld
Un hett to rechte Tit sick stellt
Un sleit mit Gott sick dörch.

In Rostock voer de Brere Strat
Doa steit 'n hogen Sten
Un up den Sten steit en Soldat,
Un den kennt Jidween;
De was ächt mekelbörge Blot
Un de vestünn den Kram,
De hülp üns ens ut all üns Not,
Dat 's ewig schar, dat de is dot,
Un Blüche is sin Nam.

De harr sick Anno dürtein lirt
As grar sonn Were wir
En Wurt, dat 's dusend Dale wirt,
Ne, mir als Geld, vel mir!
Dat Wurt, dat dunn he spraken hett,
Drew ball dat Were furt, –
En Hundsfott, wen dat je vegett
Un wen sick doa nich up velett,
Un Fluschen het dat Wurt!

Den schenkt de lew Gott sacht noch mal,
Dat wat üns noerig deit,
Sonn rechten ächten General,
De ok sin Kram vesteit.
Denn snall wi üns den Sabel an
Un stroep' üns up de Brok,
All wat de Plemp man boeren kann,
Un kaen' wi denn noch fluschen man,
Na, je denn fluscht dat ok! –

 << Kapitel 86  Kapitel 88 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.