Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > John Brinckman >

Vagel Grip

John Brinckman: Vagel Grip - Kapitel 83
Quellenangabe
typepoem
booktitleVagel Grip
authorJohn Brinckman
firstpub1859
yearca. 1890
publisherWilhelm Werther's Verlag
addressBerlin
titleVagel Grip
pages3-203
created20050621
sendergerd.bouillon
Schließen

Navigation:

Dat 's grar as en dat dröppt.

      En Joar is kort, en Joar is lang;
Foer weck Lür, je doa löppt 't, –
Foer anne humpelt 't, lam un krank, –
Dat 's grar as en dat dröppt.

De doa moet slawen Nacht un Tag
Wil dat de Anne slöppt
To don Nicks brukt un ok nich mag, –
Dat 's grar as en dat dröppt.

Hans treckt sin Klott un makt sich krümm,
Wenn oll dumm Krischan röppt,
Un Hans hett lirt wat – na, wurüm? –
Dat 's grar as en dat dröppt.

Din ganze Forst schütt rank un slank,
Min enzigst Wir wad kröppt . . .
Doa lett sick Nicks bi don, seggt Pank,
Dat 's grar as en dat dröppt.

De En de kriggt 'ne güllen Kron,
De Anne de wad köppt,
Un denten beir foer 't sülwig Lon, –
Dat 's grar as en dat dröppt.

Di bringt dat grote Loß de Jur
In 't Hus, wil mi he schröppt,
Dat wast nu Graf un ick bliw Bur, –
Dat 's grar as en dat dröppt.

 << Kapitel 82  Kapitel 84 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.