Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > John Brinckman >

Vagel Grip

John Brinckman: Vagel Grip - Kapitel 80
Quellenangabe
typepoem
booktitleVagel Grip
authorJohn Brinckman
firstpub1859
yearca. 1890
publisherWilhelm Werther's Verlag
addressBerlin
titleVagel Grip
pages3-203
created20050621
sendergerd.bouillon
Schließen

Navigation:

De oll Ek.

              De Holtwoar hett 'ne Ek awslan
Bi 'n Ambarg doa an 'n Soll;
Vel hunnet Joar harr de doa stan.
Un dat he s' sloeg hett noerig dan,
Se was all holl un boll.

Man mi, mi sleit dat swer an 't Hart,
Wat nu de Drumm doa liggt.
Ick was so in den Bom venarrt,
Mi wad dat voer de Ogen swart,
Dat is 'ne Tran de stiggt.

Mi is, as ob mi nu wat felt,
As leg min letzt Fründ dot
As Jung hew ick min Spill doa spelt,
Min irst Pip smoekt un Quäken swelt
Un Tüffken brart to 't Brod.

Nast droep mi Wendelk bi de Ek,
Wenn 't an to schummern füng;
Doa was dat Moss so dicht un wek,
Doa set wi dal un klaent un sproek'
Grar as üns Hart üns güng.

Un harr ick hakt un egt, denn set
Ick girn doa in dat Gras
Un droegt mi vun min Stirn den Swet
Un dacht so dit un dat un et,
Wat in min Kip grar was.

Nu bün ick olt, ick kann Nicks mir,
Min Hand un Arm is swack.
All lang liggt Wendelk in de Ird;
Ich mücht man dat ick bi er wir,
Ick warr all goa to fack.

Ick mücht de Holtwoar kem un sär:
– Na kumm man her un soek,
Wenn morrn den Block se sag', söß Brer –
Dat is all wat di noerig der –
Oll Mann, di ut diß Ek! –

 << Kapitel 79  Kapitel 81 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.