Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > John Brinckman >

Vagel Grip

John Brinckman: Vagel Grip - Kapitel 8
Quellenangabe
typepoem
booktitleVagel Grip
authorJohn Brinckman
firstpub1859
yearca. 1890
publisherWilhelm Werther's Verlag
addressBerlin
titleVagel Grip
pages3-203
created20050621
sendergerd.bouillon
Schließen

Navigation:

Stutenollsch.

          Dat Farken dat was meist veklamt
Un tillfoet uppe Kaw;
Schultmore is aeweto noch kam
Un hett 't flink in er Plat upnam
Un ler't inne Weg bi'n Aw.

Doa hett se 't mit 'n Pael todeckt
Un hett 'n heten Sten
Em tenzen Foeten hen noch steckt; –
Nicks as de Snut, de rut he reckt,
Is vun em nu to sen.

De Stutenollsch kem mit er Dracht
Un Körw un Schirm dunn gan;
Se kem inne Dönskdoer rinn un lacht
Un sär: – dat harr'k all min Ler nich dacht, –
Noch sonn schoen Slerenban!

Na, Schultenmore, na wu geit?
Ne, is dat enmal kolt!
Ob dat woll ball uppen Däu werre sleit?
'N beten Mulschell hüt? Sonn Mulschell deit
Mal sacht, dat 's backt ut Smolt.

Er Körw harr dal se sett und seg
In 't Spegel na er Mütz.
Dun kek s' sik ründ un as de Weg.
Dicht bi de Aw, to sen se kreg,
Doa roep s': – All werre wat Lütts!?

Na, Schultenmore, dat 's Gott's Segen.
En nimmt dat, as en 't nimmt;
Wat Gott en schickt, dat moet en drägen . . .
Dat is woll nu all Numme negen,
Wenn en to 't anne kümmt? –

Nast güng se na de Weg ran sacht: –
Ne, dat 'is jo 'n woaren Stat!
Ne, dat harr 'k all sein Dag nich dacht –
Ne, wat de Jung na 'n Schulten slacht!
De hett sonn Snut akkrat! –

 << Kapitel 7  Kapitel 9 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.