Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > John Brinckman >

Vagel Grip

John Brinckman: Vagel Grip - Kapitel 79
Quellenangabe
typepoem
booktitleVagel Grip
authorJohn Brinckman
firstpub1859
yearca. 1890
publisherWilhelm Werther's Verlag
addressBerlin
titleVagel Grip
pages3-203
created20050621
sendergerd.bouillon
Schließen

Navigation:

Marik.

        – Du süst jo so blek un so leg, Marik!
Wat süst du so nüsteblek!
Wat söchst du doa achte den Maelendik –
Doa ünne dat Schelf bi de Ek?

Segg, is doa wat an – wat an, Marik!
Is dat woar, wat se vun di seggt?
Na de Aust doa segen wi all dat glik,
Doa was wat mit di nich recht.

Du harrst all lang nich mir lacht – nich lacht,
Un wat du goa nich mir süngst,
Wenn 's Abens mit din Melkendracht
Du na de Regel güngst.

Du kregst sonn Krink üm din Og, Marik!
So drang un so vull würr din Schick,
Un den Smitt sin Dürt un den Mölle sin Fik
De tüscheln nu to wat sick.

Un wat se to sick tüscheln don
Dat is en graesig Wurt,
Herr du mein Gott un Jesu Son!
'T will aewe min Tung nich furt.

Din Og is so holl un boll, Marik!
Un din Lucht de halst du so swer,
So graesig süst du mi an as 'ne Lik,
De sülst sick 'n Led ander.

Du süst jo so leg un so blek, Marik!
Du süst jo so nüsteblek!
Wat söchst du doa achte den Maelendik
Bi 't Schelf doa un de holl Ek?! –

 << Kapitel 78  Kapitel 80 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.