Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > John Brinckman >

Vagel Grip

John Brinckman: Vagel Grip - Kapitel 49
Quellenangabe
typepoem
booktitleVagel Grip
authorJohn Brinckman
firstpub1859
yearca. 1890
publisherWilhelm Werther's Verlag
addressBerlin
titleVagel Grip
pages3-203
created20050621
sendergerd.bouillon
Schließen

Navigation:

Mölles.

            De Wind de kümmt, de Wind de geit;
Wet Nümms, wuher – wuhen he weigt,
En süt man wu de Mael he dreigt.
De Mael de klaetet; wat seggt se – wat?
'N Schepel 'ne Matt! 'n Schepel 'ne Matt!

De Mölle de kek herut ute Luk,
Harr 'ne rore Snut un 'n dicken Buk
Un in beir sin Ben de Fik un de Muk, –
Wat schart em dat? wat schart em dat?
Sin Mael hett Flaegel, sin Mael hett 'n Rad,
Un droeg is dat Mel, un de Kaem is natt, –
'N Schepel twe Matt! 'n Schepel twe Matt!

Sugt ji man all anne Hungepot!
De Mölle hett doch sin schoen Stück Brot,
De hunget ümme toletz irst dot.
He hett vullupp, he hett vullsatt;
Wat hett he nich un wat harr he nich hatt!
He matt – he matt, bet 'ne Last dat wad,
Sin Sten is rug, un sin Sten is glatt, –
N Schepel dre Matt – dre Matt – dre Matt!

Un Mölles giwt dat vun allehand Oart;
Un wen sick doa nich voer woart – voer woart,
Kriggt aewe sin hel Gesicht 'n Boart.
Doa 's ümme 'n Flaegel un ümme 'n Rad
Un Wind un Wate in Land un Stadt,
Un wen sin Og nich harr apen hatt,
Den nem' se all sinen Rom vun de Satt, –
Denn de Katt is ok an Swanz 'ne Katt;
De wad vun sonn Mölle denn matt – denn matt
'N Schepel en Virt, 'n Schepel twe Virt,
'N Schepel dre Virt, bet he kiken lirt.

 << Kapitel 48  Kapitel 50 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.