Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > John Brinckman >

Vagel Grip

John Brinckman: Vagel Grip - Kapitel 45
Quellenangabe
typepoem
booktitleVagel Grip
authorJohn Brinckman
firstpub1859
yearca. 1890
publisherWilhelm Werther's Verlag
addressBerlin
titleVagel Grip
pages3-203
created20050621
sendergerd.bouillon
Schließen

Navigation:

Grotmüle.

        In 't Holt doa de Grotmüle,
Wat hew de doa to Kop?
Kukuk un Vagel Bülow
De zaustern sick tohop.

De kraekeln sick tosamen,
Wen bete vun se kann;
Un wenn to Enn se kamen,
Denn fang' se werre an.

Kukuk! Kukuk! so kreit dat,
Kukuk! Kukuk! denn so
Ens Bü – bü – bülow! fleut dat,
Bü – bülow! Bü – bülow.

De Kukuk harr nich swegen,
Harr girn dat letzte Wurt;
He hett sick hesch all schregen
Un kukukt ümme furt.

Dat felt man, dat de Heiste noch
Tscharkt mankedörch, tschitscharkt;
Rurdunk, Dompap un Krei se noch
Doamank körrt, schalkt un karkt;

Dat felt man, dat Quadux un Pogg,
In 't Brok doamanken quakt, –
Denn wiren se doch all in 'n Tog,
De dat Vegnoegen makt.

De hogen Boem de schürrn
Er Köpp vedretlich all,
As wenn se dow noch würen,
Wenn dat nich uphürt ball.

 << Kapitel 44  Kapitel 46 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.