Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > John Brinckman >

Vagel Grip

John Brinckman: Vagel Grip - Kapitel 22
Quellenangabe
typepoem
booktitleVagel Grip
authorJohn Brinckman
firstpub1859
yearca. 1890
publisherWilhelm Werther's Verlag
addressBerlin
titleVagel Grip
pages3-203
created20050621
sendergerd.bouillon
Schließen

Navigation:

In 'n Dik.

        Scho aw un Strümp aw, de Bücks aewe 't Kne,
Platschen de Jungs doa in'n Dik;
Gos un Gant un all dat lew Ve,
Wätick un Anten toglik

Vörrn inne Mar doa wöltern de Swin,
Borg, Saeg, Fasel un Pölk;
Un de lütt Farken, de quiken un schrin,
Un de twe Kalwe de bölk'.

Wasser de jault, den Swanz manke Ben,
Rückt in de Strümp un de Scho;
Man de lütt Dirn de sitt up 'n Sten,
Klappt inne Hänn' un kickt to,

More de steit ünne 't Dur doa un schelt
– Goeren, ick kam mit 'n Schacht! –
Vare de kümmt grar to Middag ut 't Feld,
Vare de süt dat un lacht.

– Lat er man, More! de Goeren hew Daeg
Man inne Pütt un de Mar,
Grar as de Farken, de Pölk und de Saeg
Un as de Faselswin grar. –

 << Kapitel 21  Kapitel 23 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.