Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > John Brinckman >

Vagel Grip

John Brinckman: Vagel Grip - Kapitel 2
Quellenangabe
typepoem
booktitleVagel Grip
authorJohn Brinckman
firstpub1859
yearca. 1890
publisherWilhelm Werther's Verlag
addressBerlin
titleVagel Grip
pages3-203
created20050621
sendergerd.bouillon
Schließen

Navigation:

Vagel Grip.

                  Oll Rostock – min oll Varestadt!
Ick hew di goa to lew,
So lew, foerwoar! – ick wet nich, wat
Ick üm di let un gew.
Ick bün nu mennig Joar all furt,
'N beten all vespakt,
Man Rostock, dat's sonn egen Wurt,
Dat frisch mi werre makt.

Ick der min Tit mi oarig üm,
Wu dat woll bete wir;
Na Ost un Westen kem ick rüm,
An dusend Mil un mir;
Nipp kek ick to, doch fünn ick ball
Dat slichte, as ick droemt:
Vun vörrn doa was dat muert all
Man achte was dat klemt.

Dat Allebest – dat Allebest,
Dat in de Frömm ick seg,
En smuck lütt Foartüg is dat west,
Dat doa voer Anke leg;
Noch lang höll dat ken hunnet Last,
Man wat mi denn so freugt –
Dat was, dat vun sin baewelst Mast
De Vagel Grip hett weigt.

Dat was de Bucht vun Halifax,
All Schep in Sünndagsstat;
Doa weigten hunnet Junionjacks,
Dannbrogs un Hanseat,
Hollandsch un Fransche Trikulur,
De Yanki Stirn un Strip, –
Man ken so flott und ken so stur
As du, oll Vagel Grip!

Ick kek un stünn un stünn un kek
Un harr un kreg nich nog;
Dat würr mi üm dat Hart so wek,
Un natt würr mi dat Og.
Mi dücht, as prait de Vagel doar
Mi an in enschen furt:
– – Kumm! – foer de Warnow sünd wi kloar–
Kumm furtst man mit an Burd!

Stür südlich du un nurdlich Kant,
Wuhen de Wind grar blößt, –
Peil du di jere Purt un Strand
De Ros' ründ, Ost un West, –
Stek du din Kabels ut all beir,
Din stiw Nikastel-Ker . . .
To Hus ist doch de beste Reir,
De sekest Ankester! – –

Ick heiß di an min Gaffel hier
Hüt up, oll Vagel Grip!
Mit di, oll irlich Flagg! doa stür
Min Bok ick as sonn Schip.
Is't ok ken groten Urlogsmann,
Un ok man ring sin Fracht . . .
En süt sick doch dat Got ens an,
Finnt, wat en söcht grar, sacht. –

 << Kapitel 1  Kapitel 3 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.