Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > John Brinckman >

Vagel Grip

John Brinckman: Vagel Grip - Kapitel 17
Quellenangabe
typepoem
booktitleVagel Grip
authorJohn Brinckman
firstpub1859
yearca. 1890
publisherWilhelm Werther's Verlag
addressBerlin
titleVagel Grip
pages3-203
created20050621
sendergerd.bouillon
Schließen

Navigation:

Hasselstöck.

              – Ick hew en Hon; dat, More, plückst
Du unnor, wat ick wet:
As in sonn güllen Herrgott kickst
In din unoarig Kraet.

Nich ihr markst, wat in Grund un Born
Den Slüngel du vetreckst,
Bet, wat di Honnig was foer Morrn,
Foer Nacht as Wörmt du smeckst;

Bet, wat du goa to vel, wenn lütt,
Rein ut harrst weden könnt,
As Durn toletz di bloerig ritt,
As Nettel di vebrennt.

Dat lütt Goer danzt di up din Schört,
Du lickst em, wenn he blarrt, –
Dat grot, dat grot, datt stött un perrt
Di ens noch up din Hart.

Legg em bi Tiren an dat Bitt,
Wenn he sick steilen deit,
Dat nast sin Tom he nich teritt
Un nich to Schann' di sleit.

Wust du dat man bigripen blot,
Du büst doch süß klok nog, –
Treckst du den Jung tüm Kate grot,
Kratzt he di ut din Og.

Man wen sick nich bidüren lett
De süt un kann nich sen;
Un Mennig, de ken Krüz nich hett,
Is apsch un köfft sick en.

Weck sünd stockdow, stockblind sünd weck, –
Wenn du doch sen man künnst!
De Hasselstöck – de Hasselstöck
De wassen nich ümsünst!

Sonn Stock, dat is de woare Stütt,
Wu grar sonn Jung an waßt,
Glik, ir he noch Geilrises schütt, –
Nast is de Tit vepaßt.

Kik! hett he irst 'n Spilenboart,
Denn helpt ken Knüppel mir,
Un wenn he vun hanboeken Oart
Un Ekenholt ok wir.

Man Wunne deit sonn Hasselror
Noch an sonn lüttes Goer;
Soek du man na, doa wassen gor
Dicht bi din Goarendoer.

Sla längs de Nat den rechten Strich
Sin Puckel oarig dal,
Dat ens mit em de Slütes nich
In 't Tuchthus na dat hal'.

Man weck sünd dow un blind sünd weck, –
Wenn du doch sen man künnst!
De Hasselstöck – de Hasselstöck
De wassen nich ümsünst! –

 << Kapitel 16  Kapitel 18 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.