Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > John Brinckman >

Vagel Grip

John Brinckman: Vagel Grip - Kapitel 11
Quellenangabe
typepoem
booktitleVagel Grip
authorJohn Brinckman
firstpub1859
yearca. 1890
publisherWilhelm Werther's Verlag
addressBerlin
titleVagel Grip
pages3-203
created20050621
sendergerd.bouillon
Schließen

Navigation:

De Sünn.

    Dat is as ob de Heben lacht,
So blank kümmt doa de Sünn;
As ob se in er Sunndagsstat
Nu uppe Strat
Un voer er Husdoer stünn.

So irboar stigt se doa nu rup,
As wull s' to Kirch hento;
As harr se er Gesangbok mit, –
De güllen Snitt,
De lücht un blänkert so.

So freurig geit s' un doch so irnst,
As harr se gistern bicht; –
So still un woarhaft in sick kirt,
As en, de 't wirt,
Dat he Vegewung kriggt.

Grar as vun de Gerechten en,
De to Gotts Disch herkümmt
Un foer sin egen Selennot
Den Win, dat Brod, –
Nich voer de Minschen nimmt.

Grar so as en, de sick vespreckt:
Wat an mi is, dat do 'k;
Ick ga min Weg in Gottes Nam,
Ob Wulken kam, –
Un de denn höllt dat ok.

 << Kapitel 10  Kapitel 12 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.