Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > Xenophon >

Anabasis. Griechisch/Deutsch. Sechstes Buch

Xenophon: Anabasis. Griechisch/Deutsch. Sechstes Buch - Kapitel 7
Quellenangabe
typetractate
booktitleAnabasis
authorXenophon
translatorMax Oberbreyer
titleAnabasis. Griechisch/Deutsch. Sechstes Buch
created20120729
sendergerd.bouillon@t-online.de
Schließen

Navigation:
ς'   6.

Ἐντεῦϑεν οἱ μὲν πολέμιοι εἶχον ἀμφὶ τὰ ἑαυτῶν καὶ ἀπήγοντο καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ χρήματα ὅπῃ ἐδύναντο προσωτάτω· οἱ δὲ Ἕλληνες ἀνέμενον μὲν Κλέανδρον καὶ τὰς τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα ὡς ἥξοντα, ἐξιόντες δ' ἑκάστης ἡμέρας σὺν τοῖς ὑποζυγίοις καὶ τοῖς ἀνδραπόδοις ἐφέροντο ἀδεῶς ἤδη πυρούς, κριϑάς, οἶνον, ὄσπρια, μελίνας, σῦκα· πάντα γὰρ ἀγαϑὰ εἶχεν ἡ χώρα πλὴν ἐλαίου. Καὶ ὁπότε μὲν καταμένοι τὸ στράτευμα ἀναπαυόμενον, ἐξῆν ἐπὶ λείαν ἰέναι, καὶ ἐλάμβανον οἱ ἐξιόντες· ὁπότε δὲ ἐξίοι πᾶν τὸ στράτευμα, εἴ τις χωρὶς ἀπελϑὼν λάβοι τι, δημόσιον ἔδοξεν εἶναι. Ἤδη δὲ ἦν πολλὴ πάντων ἀφϑονία· καὶ γὰρ ἀγοραὶ πάντοϑεν ἀφικνοῦντο ἐκ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων καὶ οἱ παραπλέοντες ἄσμενοι κατεῖχον, ἀκούοντες ὡς οἰκίζοιτο πόλις καὶ λιμὴν εἴη. Ἔπεμπον δὲ καὶ οἱ πολέμιοι ἤδη οἱ πλησίον οἰκοῦντες πρὸς Ξενοφῶντα, ἀκούοντες ὅτι οὗτος πολίζει τὸ χωρίον, ἐρωτῶντες ὅ,τι δὲοι ποιοῦντας φίλους εἶναι. Ὁ δ' ἐπεδείκνυεν αὐτοὺς τοῖς στρατιώταις. Κἂν τούτῳ Κλέανδρος ἀφικνεῖται δύο τριήρεις ἔχων, πλοῖον δ' οὐδέν. Ἐτύγχανε δὲ τὸ στράτευμα ἔξω ὂν ὅτε ἀφίκετο, [καὶ] ἐπὶ λείαν τινὲς οἰχόμενοι, ἄλλοι εἰς τὸ ὄρος· καὶ εἰλήφεσαν πρόβατα πολλά· ὀκνοῦντες δὲ μὴ ἀφαιρεϑεῖεν τῷ Δεξίππῳ λέγουσιν, ὃς ἀπέδρα τὴν πεντηκόντορον ἔχων ἐκ Τραπεζοῦντος, καὶ κελεύουσι διασώσαντα τὰ πρόβατα τὰ μὲν αὐτὸν λαβεῖν, τὰ δὲ σφίσιν αὐτοῖς ἀποδοῦναι.

Εὐϑὺς δ' ἐκεῖνος ἀπελαύνει τοὺς περιεστῶτας τῶν στρατιωτῶν καὶ λέγοντας ὅτι δημόσια [ταῦτ'] εἴη· καὶ τῷ Κλεάνδρῳ εὐϑὺς ἐλϑὼν λέγει ὅτι ἁρπάζειν ἐπιχειροῦσιν. Ὁ δὲ κελεύει τὸν ἁρπάζοντα ἄγειν πρὸς αὑτόν. Καὶ ὁ μὲν λαβὼν ἄγει τινά· περιτυχὼν δ' Ἀγασίας ἀφαιρεῖται· καὶ γὰρ ἦν αὐτῷ ὁ ἀγόμενος λοχίτης. Οἱ δ' ἄλλοι οἱ παρόντες τῶν στρατιωτῶν ἐπιχειροῦσι βάλλειν τὸν Δέξιππον, ἀνακαλοῦντες τὸν προδότην. Ἔδεισαν δὲ καὶ τῶν τριηριτῶν πολλοὶ καὶ ἔφευγον εἰς τὴν ϑάλατταν, καὶ Κλέανδρος δ' ἔφευγε. Ξενοφῶν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ κατεκώλυόν τε καὶ τῷ Κλεάνδρῳ ἔλεγον ὅτι οὐδὲν εἴη πρᾶγμα, ἀλλὰ τὸ δόγμα εἴη αἴτιον τὸ τοῦ στρατεύματος ταῦτα γενέσϑαι. Ὁ δὲ Κλέανδρος ὑπὸ τοῦ Δεξίππου τε ἀνερεϑιζόμενος καὶ αὐτὸς ἀχϑεσϑεὶς ὅτι ἐφοβήϑη, ἀποπλευσεῖσϑαι ἔφη καὶ κηρύξειν μηδεμίαν πόλιν δέχεσϑαι αὐτοὺς ὡς πολεμίους. Ἦρχον δὲ τότε πάντων τῶν Ἑλλήνων οἱ Λακεδαιμόνιοι.

Ἐνταῦϑα πονηρὸν ἐδόκει τὸ πρᾶγμα εἶναι τοῖς Ἕλλησι καὶ ἐδέοντο μὴ ποιεῖν ταῦτα. Ὁ δ' οὐκ ἂν ἄλλως ἔφη γενέσϑαι, εἰ μή τις ἐκδώσει τὸν ἄρξαντα βάλλειν καὶ τὸν ἀφελόμενον. Ἦν δὲ ὃν ἐξῄτει Ἀγασίας, διὰ τέλους φίλος τῷ Ξενοφῶντι· ἐξ οὗ καὶ διέβαλεν αὐτὸν ὁ Δέξιππος. Ἐντεῦϑεν ἐπειδὴ ἀπορία ἦν, συνήγαγον τὸ στράτευμα οἱ ἄρχοντες· καὶ ἔνιοι μὲν αὐτῶν παρ' ὀλίγον ἐποιοῦντο τὸν Κλέανδρον, τῷ δὲ Ξενοφῶντι οὐκ ἐδόκει φαῦλον εἶναι τὸ πρᾶγμα, ἀλλ' ἀναστὰς ἔλεξεν·

Ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἐμοὶ δ' οὐ φαῦλον δοκεῖ εἶναι τὸ πρᾶγμα, εἰ ἡμῖν οὕτως ἔχων τὴν γνώμην Κλέανδρος ἄπεισιν ὥσπερ λέγει. Εἰσὶ μὲν γὰρ ἤδη ἐγγὺς αἱ Ἑλληνίδες πόλεις· τῆς δὲ Ἑλλάδος Λακεδαιμόνιοι προεστήκασιν· ἱκανοὶ δέ εἰσι καὶ εἷς ἕκαστος Λακεδαιμονίων ἐν ταῖς πόλεσιν ὅ,τι βούλονται διαπράττεσϑαι. Εἰ οὖν οὗτος πρῶτον μὲν ἡμᾶς Βυζαντίου ἀποκλείσει, ἔπειτα δὲ τοῖς ἄλλοις ἁρμοσταῖς παραγγελεῖ εἰς τὰς πὸλεις μὴ δέχεσϑαι, ὡς ἀπιστοῦντας Λακεδαιμονίοις καὶ ἀνόμους ὄντας, ἔτι δὲ πρὸς Ἀναξίβιον τὸν ναύαρχον οὗτος ὁ λόγος περὶ ἡμῶν ἥξει, χαλεπὸν ἔσται καὶ μένειν καὶ ἀποπλεῖν· καὶ γὰρ ἐν τῇ γῇ ἄρχουσι Λακεδαιμόνιοι καὶ ἐν τῇ ϑαλάττῃ τὸν νῦν χρόνον. Οὔκουν δεῖ οὔτε ἑνὸς ἀνδρὸς ἕνεκα οὔτε δυοῖν ἡμᾶς τοὺς ἄλλους τῆς Ἑλλάδος ἀποσχέσϑαι, ἀλλὰ πειστέον ὅ,τι ἂν κελεύωσι· καὶ γὰρ αἱ πόλεις ἡμῶν ὅϑεν ἐσμὲν πείϑονται αυτοῖς. Ἐγὼ μὲν οὖν, καὶ γὰρ ἀκούω Δέξιππον λέγειν πρὸς Κλέανδρον ὧς οὐκ ἂν ἐποίησεν Ἀγασίας ταῦτα, εἰ μὴ ἐγὼ αὐτὸν ἐκέλευσα, ἐγὼ οὖν ἀπολύω καὶ ὑμᾶς τῆς αἰτίας καὶ Ἀγασίαν, ἂν αὐτὸς Ἀγασίας φήσῃ ἐμέ τι τούτων αἴτιον εἶναι, καὶ καταδικάζω ἐμαυτοῦ, εἰ ἐγὼ πετροβολίας ἢ ἄλλου τινὸς βιαίου ἐξάρχω, τῆς ἐσχάτης δίκης ἄξιος εἶναι καὶ ὑφέξω τὴν δίκην. Φημὶ δὲ καὶ εἴ τινα ἄλλον αἰτιᾶται, ἑαυτὸν χρῆναι παρασχεῖν Κλεάνδρῳ κρῖναι· οὕτω γὰρ ἂν ὑμεῖς ἀπολελυμένοι τῆς αἰτίας εἴητε. Ὡς δὲ νῦν ἔχει, χαλεπόν, εἰ, οἰόμενοι ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ ἐπαίνου καὶ τιμῆς τεύξεσϑαι, ἀντὶ δὲ τούτων οὐδ' ὅμοιοι τοῖς ἄλλοις ἐσόμεϑα, ἀλλ' εἰρξόμεϑα ἐκ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων.

Μετὰ ταῦτα ἀναστὰς Ἀγασίας εἶπεν· Ἐγώ, ὦ ἄνδρες, ὄμνυμι ϑεοὺς καὶ ϑεὰς ἦ μὴν μήτε ἐμὲ Ξενοφῶντα κελεῦσαι ἀφελέσϑαι τὸν ἄνδρα μήτε ὑμῶν ἄλλον μηδένα· ἰδόντι δέ μοι ἄνδρα ἀγαϑὸν ἀγόμενον τῶν ἐμῶν λοχιτῶν ὑπὸ Δεξίππου, ὃν ὑμεῖς ἐπίστασϑε ἡμᾶς προδόντα, δεινὸν ἔδοξεν εἶναι· καὶ ἀφειλόμην, ὁμολογῶ. Καὶ ὑμεῖς μὲν μὴ ἐκδῶτε· ἐγὼ δὲ ἐμαυτόν, ὥσπερ Ξενοφῶν λέγει, παρασχήσω κρίναντι Κλεάνδρῳ ὅ,τι ἂν βούληται ποιῆσαι· τούτου ἕνεκα μήτε πολεμεῖτε Λακεδαιμονίοις, σώζοισϑέ τε ἀσφαλῶς ὅπῃ ϑέλει ἕκαστος. Συμπέμψατε μέντοι [μοι] ὑμῶν αὐτῶν ἑλόμενοι πρὸς Κλέανδρον οἵτινες, ἐάν τι ἐγὼ παραλείπω, καὶ λέξουσιν ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ πράξουσιν. Ἐκ τούτου ἔδωκεν ἡ στρατιὰ οὕστινας βούλοιτο προελόμενον ἰέναι. Ὁ δὲ προείλετο τοὺς στρατηγούς. Μετὰ ταῦτα ἐπορεύοντο πρὸς Κλέανδρον Ἀγασίας καὶ οἱ στρατηγοὶ καὶ ὁ ἀφαιρεϑεὶς ἀνὴρ ὑπὸ Ἀγασίου. Καὶ ἔλεγον οἱ στρατηγοί.

Ἔπεμψεν ἡμᾶς ἡ στρατιὰ πρὸς σέ, ὦ Κλέανδρε, καὶ κελεύουσί σε, εἴτε πάντας αἰτιᾷ, κρίναντά σε αὐτὸν χρῆσϑαι ὅ,τι ἂν βούλῃ, εἴτε ἕνα τινὰ ἢ δύο ἢ καὶ πλείους αἰτιᾷ, τούτους ἀξιοῦσι παρασχεῖν σοι ἑαυτοὺς εἰς κρίσιν. Εἴ τι οὖν ἡμῶν τινα αἰτιᾷ, πάρεσμέν σοι ἡμεῖς· εἴ τε καὶ ἄλλον τινά, φράσον· οὐδεὶς γάρ σοι ἀπέσται ὅστις ἂν ἡμῖν ἐϑελήσῃ πείϑεσϑαι. Μετὰ ταῦτα παρελϑὼν ὁ Ἀγασίας εἶπεν· Ἐγώ εἰμι, ὦ Κλέανδρε, ὁ ἀφελόμενος Δεξίππου ἄγοντος τοῦτον τὸν ἄνδρα καὶ παίειν κελεύσας Δέξιππον. Τοῦτον μὲν γὰρ οἶδα ἄνδρα ἀγαϑὸν ὄντα, Δέξιππον δὲ αἱρεϑέντα οἶδα ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἄρχειν τῆς πεντηκοντόρου ἧς ᾐτησάμεϑα παρὰ Τραπεζουντίων ἐφ' ᾧτε πλοῖα συλλέγειν, ὡς σωζοίμεϑα, καὶ ἀποδράντα Δέξιππον καὶ προδόντα τοὺς στρατιώτας μεϑ' ὧν ἐσώϑη. Καὶ τοὺς τε Τραπεζουντίους ἀπεστερήκαμεν τὴν πεντηκόντορον καὶ κακοὶ δοκούμεν εἶναι διὰ τοῦτον, αὐτοί τε τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀπολώλαμεν πάντες. Ἤκουε γάρ, ὥσπερ ἡμεῖς, ὡς ἄπορον εἴη πεζῇ ἀπιόντας τοὺς ποταμούς τε διαβῆναι καὶ σωϑῆναι εἰς τὴν Ἑλλὰδα. Τοῦτον οὖν τοιοῦτον ὄντα ἀφειλόμην. Εἰ δὲ σὺ ἦγες ἢ ἄλλος τις τῶν παρὰ σοῦ καὶ μὴ τῶν παρ' ἡμῶν ἀποδράντων, εὖ ἴσϑι ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων ἐποίησα. Νόμιζε δ', ἐὰν ἐμὲ νῦν ἀποκτείνῃς, δι' ἄνδρα δειλόν τε καὶ πονηρὸν ἄνδρα ἀγαϑὸν ἀποκτείνων.

Ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν ὅτι Δέξιππον μὲν οὐκ ἐπαινοίη, εἰ ταῦτα πεποιηκὼς εἴη· οὐ μέντοι ἔφη νομίζειν οὐδ' εἰ παμπόνηρος ἦν Δέξιππος βίαν χρῆναι πάσχειν αὐτόν, ἀλλὰ κριϑέντα, ὥσπερ καὶ ὑμεῖς νῦν ἀξιοῦτε, τῆς δίκης λαχεῖν. Νῦν μὲν οὖν ἄπιτε καταλιπόντες τόνδε τὸν ἄνδρα· ὅταν δ' ἐγὼ κελεύσω, πάρεστε πρὸς τὴν κρίσιν. Αἰτιῶμαι δὲ οὔτε τὴν στρατιὰν οὔτε ἄλλον οὐδένα ἔτι, ἐπεί γε οὗτος αὐτὸς ὁμολογεῖ, ἀφελέσϑαι τὸν ἄνδρα. Ὁ δὲ ἀφαιρεϑεὶς εἶπεν· Ἐγώ, ὦ Κλέανδρε, εἰ καὶ οἴει με ἀδικοῦντά τι ἄγεσϑαι, οὔτε ἔπαιον οὐδένα οὔτε ἔβαλλον, ἀλλ' εἶπον ὅτι δημόσια εἴη τὰ πρόβατα· ἦν γὰρ τῶν στρατιωτῶν δόγμα, εἴ τις, ὁπότε ἡ στρατιὰ ἐξίοι, ἰδίᾳ ληίζοιτο, δημόσια εἶναι τὰ ληφϑέντα. Ταῦτ' εἶπον· καὶ ἐκ τούτου με λαβὼν οὗτος ἦγεν, ἵνα μὴ φϑέγγοιτο μηδείς, ἀλλ' αὐτὸς λαβὼν τὸ μέρος διασώσειε τοῖς λῃσταῖς παρὰ τὴν ῥήτραν τὰ χρήματα. Πρὸς ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν· Ἐπεὶ τοίνυν τοιοῦτος εἶ, κατάμενε, ἵνα καὶ περὶ σοῦ βουλευσώμεϑα.

Ἐκ τούτου οἱ μὲν ἀμφὶ Κλέανδρον ἠρίστων· τὴν δὲ στρατιὰν συνήγαγε Ξενοφῶν καὶ συνεβούλευε πέμψαι ἄνδρας πρὸς Κλέανδρον παραιτησομένους περὶ τῶν ἀνδρῶν. Ἐκ τούτου ἔδοξεν αὐτοῖς πέμψαντας στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς καὶ Δρακόντιον τὸν Σπαρτιάτην καὶ τῶν ἄλλων οἳ ἐδόκουν ἐπιτήδειοι εἶναι δεῖσϑαι Κλέανδρου κατὰ πάντα τρόπον ἀφεῖναι τὼ ἄνδρε. Ἐλϑὼν οὖν ὁ Ξενοφῶν λέγει· Ἔχεις μέν, ὦ Κλέανδρε, τοὺς ἄνδρας καὶ ἡ στρατιά σοι ἐφεῖτο ὅ,τι ἐβούλου ποιήσαι καὶ περὶ τούτων καὶ περὶ ἑαυτῶν ἁπάντων· νῦν δέ σε αἰτοῦνται καὶ δέονται δοῦναί σφισι τὼ ἄνδρε καὶ μὴ κατακαίνειν· πολλὰ γὰρ ἐν τῷ ἕμπροσϑεν χρόνῳ περὶ τὴν στρατιὰν ἐμοχϑησάτην. Ταῦτα δέ σου τυχόντες ὑπισχνοῦνταί σοι ἀντὶ τούτων, ἐὰν βούλῃ ἡγεῖσϑαι αὐτῶν καὶ ἐὰν οἱ ϑεοὶ ἵλεῳ ὦσιν, ἐπιδείξειν σοι καὶ ὡς κόσμιοί εἰσι καὶ ὡς ἱκανοὶ τῷ ἄρχοντι πειϑόμενοι τοὺς πολεμίους σὺν τοῖς ϑεοῖς μὴ φοβεῖσϑαι. Δέονται δέ σου καὶ τοῦτο, παραγενόμενον καὶ ἄρξαντα ἑαυτῶν πεῖραν λαβεῖν καὶ Δεξίππου καὶ σφῶν τῶν ἄλλων οἷος ἕκαστός ἐστι καὶ τὴν ἀξίαν ἑκάστοις νεῖμαι. Ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέανδρος, Ἀλλὰ ναὶ μὰ τὼ σιώ, ἔφη, ταχύ τοι ὑμῖν ἀποκρινοῦμαι. Καὶ τώ τε ἄνδρε ὑμῖν δίδωμι καὶ αὐτὸς παρέσομαι· καὶ ἐὰν οἱ ϑεοὶ παραδιδῶσί τι, ἐξηγήσομαι εἰς τὴν Ἑλλάδα. Καὶ πολὺ οἱ λόγοι οὗτοι ἀντίοι εἰσὶν ἢ οὓς ἐγὼ περὶ ὑμῶν ἐνίων ἤκουον ὡς τὸ στράτευμα ἀφίστατε ἀπὸ Λακεδαιμονίων.

Ἐκ τούτου οἱ μὲν ἐπαινοῦντες ἀπῆλϑον ἔχοντες τὼ ἄνδρε· Κλέανδρος δὲ ἐϑύετο ἐπὶ τῇ πορείᾳ καὶ συνῆν Ξενοφῶντι φιλικῶς καὶ ξενίαν συνεβάλοντο. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἑώρα αὐτοὺς τὸ παραγγελλόμενον εὐτάκτως ποιοῦντας, καὶ μᾶλλον ἔτι ἐπεϑύμει ἡγεμὼν γενέσϑαι αὐτῶν. Ἐπεὶ μέντοι ϑυομένῳ αὐτῷ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά, συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν· Ἐμοὶ μὲν οὐκ ἐϑέλει γενέσϑαι τὰ ἱερὰ ἐξάγειν· ὑμεῖς μέντοι μὴ ἀϑυμεῖτε τούτου ἕνεκα· ὑμῖν γάρ, ὡς ἔοικε, δέδοται ἐκκομίσαι τοὺς ἄνδρας· ἀλλὰ πορεύεσϑε. Ἡμεῖς δὲ ὑμᾶς, ἐπειδὰν ἐκεῖσε ἥκητε, δεξόμεϑα ὡς ἂν δυνώμεϑα κάλλιστα.

Ἐκ τούτου ἔδοξε τοῖς στρατιώταις δοῦναι αὐτῷ τὰ δημόσια πρόβατα· ὁ δέ, δεξάμενος πάλιν αὐτοῖς ἀπέδωκε. Καὶ αὐτὸς μὲν ἀπέπλει. Οἱ δὲ στρατιῶται διαϑέμενοι τὸν σῖτον ὃν ἦσαν συγκεκομισμένοι καὶ τἆλλα ἃ εἰλήφεσαν ἐξεπορεύοντο διὰ τῶν Βιϑυνῶν. Ἐπεὶ δὲ οὐδενὶ ἐνετύγχανον πορευόμενοι τὴν ὀρϑὴν ὁδόν, ὥστε ἔχοντές τι εἰς τὴν φιλίαν διεξελϑεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς τοὔμπαλιν ὑποστρέψαντας ἐλϑεῖν μίαν ἡμέραν καὶ νύκτα. Τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔλαβον πολλὰ καὶ ἀνδράποδα καὶ πρόβατα· καὶ ἀφίκοντο ἑκταῖοι εἰς Χρυσόπολιν τῆς Καλχηδονίας· καὶ ἐκεῖ ἔμειναν ἡμέρας ἑπτὰ λαφυροπωλοῦντες.

Hierauf suchten die Feinde das Ihrige zu retten, und führten ihre Hausgenossen und ihre Güter fort, wohin und so weit sie nur konnten. Die Griechen aber zogen während der Zeit, wo sie Kleander mit den Galeeren und Transportschiffen, auf die sie hofften, erwarteten, täglich mit dem Zugvieh und den Sklaven aus und brachten ohne Furcht Weizen, Gerste, Wein, Hülsenfrüchte, Buchweizengrütze und Feigen zusammen; denn das Land hatte Alles, nur Oel nicht. Wenn die Armee Rasttag hatte, durften Einzelne auf Beute ausgehen, die ihnen dann blieb: wenn aber Jemand auf einem Streifzuge des ganzen Heeres abwärts ging und besonders Beute machte, so war diese, einem Beschlusse gemäß, Eigenthum der Gesammtheit. Jetzt hatte man großen Ueberfluß an Bedürfnissen aller Art: denn von allen Seiten her kamen Lebensmittel aus den griechischen Städten, und die vorbeisegelnden Schiffer legten hier gern an, denn sie hatten gehört, es sollte in dieser Gegend, die mit einem Hafen versehen sei, eine Stadt angelegt werden. Auch die in der Nachbarschaft wohnenden Feinde, bewogen durch das Gericht, Xenophon würde auf dem Platze eine Stadt bauen, ließen ihn durch Abgeordnete fragen: was sie zu thun hätten, um als Freunde angenommen zu werden? Xenophon stellte sie eben den Soldaten vor, als Kleander mit zwei Galeeren, aber ohne Transportschiffe anlangte. Die Armee war gerade auswärts, als er kam, und einige andere Soldaten waren, um zu plündern, auf den Berg gegangen und hatten eine Menge Schafe erbeutet. Aus Besorgniß, man möchte sie ihnen wegnehmen, verabredeten sie mit Dexippus, der von Trapezunt auf einen fünfrudrigen Schiffe entwichen war, er solle die Schafe in Verwahrung nehmen, einen Theil davon für sich behalten und die andern ihnen zurückgeben. Er trieb sogleich die herumstehenden Soldaten von der Gegenpartei, welche das Vieh für Gemeingut erklärten, fort, ging zum Kleander und sagte, die Soldaten wollten ihm die Schafe wegnehmen. Kleander befahl, den Schuldigen vor ihn zu bringen. Dexippus ergriff einen und führte ihn fort, Agastas aber, der eben dazu kam, nahm ihn wieder weg, denn der Mensch stand unter seiner Compagnie. Die andern Soldaten, welche gegenwärtig waren, fingen an auf den Dexippus mit Steinen zu werfen und nannten ihn einen Verräther. Viele von der Schiffsmannschaft erschraken darüber und flohen, und Kleander mit ihnen, ans Meer. Xenophon aber und die andern Heerführer hielten die Soldaten ab und sagten zum Kleander, es wäre so schlimm nicht gemeint, der Vorfall wäre nur eine Folge des Beschlusses, den die Armee gefaßt hätte. Kleander aber, theils von Dexippus aufgehetzt, theils außerdem schon ärgerlich, daß er sich geflüchtet hatte, erklärte, er würde absegeln und durch Herolde bekannt machen lassen, daß jede Stadt sie als Feinde zurückweisen sollte. Damals aber führten die Lacedämonier den Oberbefehl über alle Griechen. Die Sache schien der Armee gefährlich zu sein, und man bat ihn, doch das nicht zu thun. Allein er äußerte, auf keine Weise ließe er sich davon abbringen, als wenn ihm sowol der Eine, der zuerst mit Steinen geworfen, als der Andre, der den Soldaten weggerissen hätte, ausgeliefert würden. Agasias aber war es, dessen Auslieferung er eigentlich wünschte, ein Mann, den Dexippus deshalb besonders verleumdet hatte, weil er ihn als Xenophons beständigen Freund kannte. In dieser Verlegenheit ließen die Feldherrn das Heer zusammenkommen. Zwar Einige von ihnen betrachteten Kleander als eine unwichtige Person, Xenophon aber, der den Vorfall für bedeutend hielt, stand auf und sagte:

»Soldaten, mir scheint die Sache nicht unwichtig, wenn Kleander in dieser Stimmung gegen uns, seiner Drohung gemäß, absegelt: denn wir sind schon nahe an den griechischen Städten; die Lacedämonier aber herrschen in Griechenland, und schon ein Einzelner von ihnen ist im Stande, in den Städten Alles durchzusetzen. Wenn uns dieser also erstlich von Byzanz ausschließt, wenn er ferner auch den Befehlshabern der andern Städte andeuten läßt, uns, als pflichtvergessene und den Lacedämoniern ungehorsame Menschen nicht aufzunehmen, wenn endlich diese Schilderung von uns auch dem Admiral Anaxibius zu Ohren kommt; so wird es uns, da die Lacedämonier in der jetzigen Periode zu Lande und zur See den Oberbefehl führen, in beiden Fällen, wir mögen bleiben oder absegeln wollen, schwer werden, unsern Vorsatz auszuführen. Es ist also unbillig, wenn eines oder zweier Menschen wegen wir Uebrigen alle von Griechenland ausgeschlossen werden sollten: wir müssen daher thun, was sie haben wollen; denn auch die Städte, aus denen wir gebürtig sind, gehorchen ihnen. Da nun Dexippus, wie ich höre, gegen Kleander geäußert hat, Agasias würde das ohne meinen Befehl nicht gethan haben, so will ich euch und Agasias von der Schuld befreien, wenn Agasias selbst mich für die Ursache irgend eines dieser Vorfälle erklärt, und ich bekenne mich der härtesten Strafe schuldig und will sie leiden, wenn ich von dem Steinwerfen oder irgend einer andern gewaltsamen Handlung der Urheber bin. Auch bin ich der Meinung, daß jeder Andere, der den Kleander für schuldig erklärt, sich dem Urtheile desselben unterwerfen müsse; denn so nur wird die Schuld von euch abgewälzt werden. Wie aber jetzt die Sachen stehen, so wäre es traurig, wenn wir, statt Lob und Ehre in Griechenland einzuernten, worauf wir rechneten, nicht einmal den Andern gleichgeschätzt, sondern von den Städten Griechenlands ausgeschlossen würden.«

Jetzt stand Agasias auf und sagte: »Ich schwöre, Soldaten, bei Göttern und Göttinnen aufs Heiligste, daß weder Xenophon, noch irgend ein Anderer von euch mir den Soldaten wegzureißen auftrug, sondern es empörte mich, einen braven Mann von meiner Compagnie vom Dexippus, der euch, wie ihr wißt, im Stiche ließ, fortschleppen zu lassen, und da riß ich ihn weg, das gestehe ich. Ihr braucht mich nicht auszuliefern, ich werde mich selbst, wie Xenophon sagt, dem Kleander stellen, um mich seiner willkürlichen Verfügung zu unterwerfen. Ihr dürft deshalb mit den Lacedämoniern nicht brechen, sondern reiset gefahrlos, wohin Jeder wünscht. Wählt indessen Einige unter euch, um mich zum Kleander zu begleiten, und, falls ich etwas übergehen sollte, für mich zu sprechen und zu handeln.« Die Armee erlaubte ihm, seine Begleiter nach Belieben zu wählen. Er wählte die Heerführer und ging mit diesen und den von ihm weggerissenen Soldaten zum Kleander, welchen Jene auf folgende Art anredeten:

»Die Armee, Kleander, schickt uns zu dir und fordert dich auf, wenn du dich über Alle beklagst, selbst ein Verhör anzustellen und gegen die Schuldigen nach Willkür zu verfahren. Wenn du aber Einen oder Zwei oder Mehrere beschuldigst, so macht sie es diesen zur Pflicht, sich selbst deinem Urtheil zu unterwerfen. Trifft also deine Klage Einen von uns, so stehen wir jetzt vor dir; trifft sie einen Andern, so sage es, denn es wird sich dir keiner entziehen, der uns selbst wird gehorchen wollen.«

Hierauf trat Agasias hervor und sagte: »Ich bin es, Kleander, der diesen Mann hier Dexippus' Händen entriß und letztern zu schlagen befahl. Denn diesen hier kannte ich als einen braven Mann, vom Dexippus aber war mir bekannt, daß er, von der Armee zum Befehlshaber eines Schiffes von fünfzig Rudern bestimmt, das wir uns von den Trapezuntiern ausgebeten hatten, um damit Fahrzeuge zu unserer Abreise zusammenzubringen, davon segelte, und an der Armee, mit der er glücklich so weit gekommen war, zum Verräther wurde. Durch seine Schuld also haben wir die Trapezuntier um ein Lastschiff von fünfzig Rudern gebracht und sind nun in ihren Augen schlechte Menschen. Seinetwegen hätten wir Alle zu Grunde gehen können, denn er hörte es so gut wie wir, daß es unmöglich war, wenn wir zu Lande fortzogen, über die Flüsse zu setzen und glücklich nach Griechenland zu kommen. Ihm also habe ich diesen braven Mann entrissen. Wurde er von dir oder einem Andern aus deiner Begleitung, nicht aber von einem der Menschen, die uns heimlich verlassen haben, fortgeführt, so sei überzeugt, ich hätte von alledem nichts gethan. Bedenke nun, daß du, wenn ich jetzt sterben muß, eines feigen und schlechten Menschen wegen einem tapfern und rechtschaffenen Manne das Leben nimmst.« Kleander erwiederte: »Dexippus hat meinen Beifall nicht, wenn er so handelte; allein, wenn er der ärgste Bösewicht war, so mußte er doch, meines Erachtens, keine Gewaltthätigkeit leiden, sondern eurem eignen jetzigen Verfahren gemäß erst nach Verhör und Urtheil gestraft werden. Jetzt geht indessen und laßt mir diesen Mann hier. Wenn ichs euch werde sagen lassen, dann kommt zum Verhör. Da dieser es selbst bekennt, den Soldaten weggerissen zu haben, so habe ich nun nichts weder gegen die Armee noch irgend einen Andern.« Hierauf sagte der weggerissene Soldat: »Ungeachtet, Kleander, deiner Meinung von mir, als wenn eine gesetzwidrige Handlung der Grund meiner Verhaftung war, so habe ich doch Niemanden weder geschlagen noch geworfen, sondern ich erklärte blos die Schafe für ein Gemeingut, weil laut des Beschlusses der Armee die Beute, die Jemand für seine Person machte, während das Heer ausmarschirt wäre, Eigenthum der Gesammtheit sein sollte. Dies waren meine Worte, und da ergriff mich dieser Mann und führte mich fort, um dadurch den Andern den Mund zu schließen und von der Beute, die er, der Verordnung zuwider, den Plünderern aufbewahren wollte, seinen Antheil zu nehmen.« – Hierauf erwiederte Kleander: »Nun, da du ein so guter Redner bist, so bleib nur hier, damit wir auch über dich berathschlagen können.« Hierauf hielt Kleander mit seinen Leuten die Vormahlzeit. Xenophon aber versammelte die Armee und schlug vor, Abgeordnete zu Kleander zu schicken und für die Verhafteten bitten zu lassen. Man beschloß nun, die Heerführer, die Hauptleute und den Spartaner Drakontius nebst Andern, die man hierzu für tauglich hielt, abzufertigen, um sich bei Kleandern für die Loslassung der beiden Männer aufs Dringendste zu verwenden. Bei ihrer Ankunft sprach Xenophon: »Die Leute, Kleander, sind in deiner Gewalt; die Armee hatte es dir freigestellt, über diese und über sie Alle nach Willkür zu verfügen. Jetzt verlangen und bitten sie von dir, beiden das Leben und sie der Armee wieder zu schenken; denn sie haben vormals im Dienste derselben Vieles erduldet. Gewährst du ihnen diese Bitte, so versprechen sie gegenseitig, dir, wenn du sie anführen willst und die Götter Gnade verleihen, von ihrer Ordnungsliebe, ihrem Gehorsam gegen den Feldherrn und mit göttlicher Hilfe von ihrer Unerschrockenheit gegen den Feind Beweise zu geben. Auch ersuchen sie dich, wenn du zu ihnen kommst und den Oberbefehl übernimmst, mit Dexippus, mit ihnen selbst und den Andern, in Rücksicht ihres Betragens eine Prüfung vorzunehmen und dann Jeden nach seinem Werthe zu behandeln.« Kleander erwiederte hierauf: »Bei den Dioskuren! hier ist sogleich meine Antwort: die Männer gebe ich euch los, ich selbst werde kommen, und wenn es die Götter zulassen, euch nach Griechenland führen. Diese Anträge sind sehr verschieden von der Schilderung, die man mir von Einigen unter euch machte, nach welcher sie die Armee zum Abfall von den Lacedämoniern zu bewegen suchten.«

Sie nahmen diese Aeußerungen mit Beifall auf und gingen mit den Verhafteten zurück. Kleander, der nun für den Abmarsch Opfer brachte, beobachtete gegen Xenophon ein sehr gefälliges Betragen, und sie wurden Gastfreunde. Als Kleander nun auch die Pünktlichkeit bemerkte, mit der die Soldaten die erhaltenen Befehle vollzogen, so vermehrte dies seine Neigung, das Obercommando zu übernehmen. Als aber die Opfer, die er drei Tage nach einander brachte, keine glückliche Vorbedeutung gewährten, so ließ er die Heerführer zusammen kommen und sagte: »Die Anzeichen der Eingeweide sind meinem Vorsatze, die Armee anzuführen, nicht günstig; doch laßt euch dies nicht anfechten; denn dem Ansehen nach ist es euch beschieden, die Truppen abzuführen. Brecht also auf; wenn ihr nach Griechenland kommt, werden wir euch mit der möglichsten Freundschaft empfangen.« Die Soldaten beschlossen hierauf, ihm die zum Gemeingut gehörigen Schafe zu schenken, er nahm sie an, schenkte sie ihnen aber wieder zurück und segelte nun ab. Die Soldaten aber vertheilten den gesammelten Proviant und die übrige Beute und marschirten nun durch Bithynien. Als sie aber auf dem geraden Wege, den sie eingeschlagen hatten, nichts antrafen, so beschlossen sie, um doch nicht mit leeren Händen in das freundschaftliche Gebiet zu kommen, einen Tag- und Nachtmarsch in das Bithynische zurückzumachen. Dies geschah, sie erbeuteten viele Sklaven und Schafe und erreichten in sechs Tagen Chrysopolis in Chaledonien, wo sie sieben Tage verweilten und ihre Beute verkauften.

 << Kapitel 6 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.