Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > Xenophon >

Anabasis. Griechisch/Deutsch. Sechstes Buch

Xenophon: Anabasis. Griechisch/Deutsch. Sechstes Buch - Kapitel 6
Quellenangabe
typetractate
booktitleAnabasis
authorXenophon
translatorMax Oberbreyer
titleAnabasis. Griechisch/Deutsch. Sechstes Buch
created20120729
sendergerd.bouillon@t-online.de
Schließen

Navigation:
ε'   5.

Τὴν μὲν νύκτα οὕτω διήγαγον· ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ οἱ στρατηγοὶ εἰς τὸ ἐρυμνὸν χωρίον ἡγοῦντο· οἱ δὲ εἵποντο ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη. Πρὶν δὲ ἀρίστου ὥραν εἶναι ἀπετάφρευσαν ᾗ ἡ εἴσοδος ἦν εἰς τὸ χωρίον καὶ ἀπεσταύρωσαν ἅπαν, καταλιπόντες τρεῖς πύλας. Καὶ πλοῖον ἐξ Ἡρακλείας ἧκεν ἄλφιτα ἄγον καὶ ἱερεῖα καὶ οἶνον. Πρωὶ δ' ἀναστὰς Ξενοφῶν ἐϑύετο ἐπεξόδια· καὶ γίγνεται τὰ ἱερὰ ἐπὶ τοῦ πρώτου ἱερείου. Καὶ ἢδη τέλος ἐχόντων τῶν ἱερῶν ὁρᾷ ἀετὸν αἴσιον ό μάντις Ἀρηξίων, Παῤῥάσιος, καὶ ἡγεῖσϑαι κελεύει τὸν Ξενοφῶντα. Καὶ διαβάντες τὴν τάφρον τὰ ὅπλα τίϑενται καὶ ἐκήρυξαν ἀριστήσαντας ἐξιέναι τοὺς στρατιώτας σὺν τοῖς ὅπλοις, τὸν δὲ ὄχλον καὶ τὰ ἀνδράποδα αὐτοῦ καταλιπεῖν. Οἱ μὲν δὴ ἄλλοι πάντες ἐξῄεσαν, Νέων δὲ οὔ· ἐδόκει γὰρ κάλλιστον εἶναι τοῦτον φύλακα καταλιπεῖν τῶν ἐπὶ στρατοπέδου. Ἐπειδὴ δ' οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ στρατιῶται ἀπέλιπον αὐτόν, αἰσχυνόμενοι μὴ ἐφέπεσϑαι τῶν ἄλλων ἐξιόντων, κατέλιπον αὐτοῦ τοὺς ὑπὲρ πέντε καὶ τετταράκοντα ἔτη. Καὶ οὗτοι μὲν ἔμενον, οἱ δ' ἄλλοι ἐπορεύοντο. Πρὶν δὲ πεντεκαίδεκα στάδια διεληλυϑέναι ἐντέτυχον ἤδη νεκροῖς· καὶ τὴν οὐρὰν τοὐ κέρατος ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους φανέντας νεκροὺς ἔϑαπτον πάντας ὁπόσους ἐπελάμβανε τὸ κέρας. Ἐπειδὴ δὲ τοὺς πρώτους ἔϑαψαν, προαγαγόντες καὶ τὴν οὐρὰν αὖϑις ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους τῶν ἀτάφων ἔϑαπτον τὸν αὐτὸν τρόπον ὁπόσους ἐπελάμβανεν ἡ στρατιά. Ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ὁδὸν ἧκον τὴν ἐκ τῶν κωμῶν, ἔνϑα ἔκειντο ἀϑρόοι, συνενεγκόντες αὐτοὺς ἔϑαψαν.

Ἤδη δὲ πέρα μεσούσης τῆς ἡμέρας προαγαγόντες τὸ στράτευμα ἔξω τῶν κωμῶν ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια ὅ,τι τις ὁρῴη ἐντὸς τῆς φάλαγγος· καὶ ἐξαίφνης ὁρῶσι τοὺς πολεμίους ὑπερβάλλοντας κατὰ λόφους τινὰς ἐκ τοῦ ἐναντίου, τεταγμένους ἐπὶ φάλαγγος, ἱππέας τε πολλοὺς καὶ πεζούς· καὶ γὰρ Σπιϑριδάτης καὶ Ῥαϑίνης ἧκον παρὰ Φαρναβάζου ἔχοντες τὴν δύναμιν. Ἐπεὶ δὲ κατεῖδον τοὺς Ἕλληνας οἱ πολέμιοι, ἔστησαν ἀπέχοντες αὐτῶν ὅσον πεντεκαίδεκα σταδίους. Ἐκ τούτου εὐϑὺς ὁ Ἀρηξίων ὁ μάντις τῶν Ἑλλήνων σφαγιάζεται· καὶ ἐγένετο ἐπὶ τοῦ πρώτου καλὰ τὰ σφάγια. Ἔνϑα δὴ ὁ Ξενοφῶν λέγει· Δοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες στρατηγοί, ἐπιτάξασϑαι τῇ φάλαγγι λόχους φύλακας, ἵνα, ἤν που δέῃ, ὦσιν οἱ ἐπιβοηϑήσοντες τῇ φάλαγγι καὶ οἱ πολέμιοι τεταραγμένοι ἐμπίπτωσιν εἰς τεταγμένους καὶ ἀκεραίους. Συνεδόκει ταῦτα πᾶσιν. Ὑμεῖς μὲν τοίνυν, ἔφη, προηγεῖσϑε τὴν πρὸς τοὺς ἐναντίους, ὡς μὴ ἑστήκωμεν, ἐπεὶ ὤφϑημεν καὶ εἴδομεν τοὺς πολεμίους· ἐγὼ δὲ ἥξω τοὺς τελευταίους λόχους καταχωρίσας ᾗπερ ὑμῖν δοκεῖ.

Ἐκ τούτου οἱ μὲν ἥσυχοι προῆγον, ὁ δέ, τρεῖς ἀφελὼν τὰς τελευταίας τάξεις ἀνὰ διακοσίους ἄνδρας, τὴν μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἐπέτρεψεν ἐφέπεσϑαι, ἀπολιπόντας ὡς πλέϑρον· Σαμόλας Ἀχαιὸς ταύτης ἦρχε τῆς τάξεως· τὴν δ' ἐπὶ τῷ μέσῳ ἐχώρισεν ἕπεσϑαι· Πυῤῥίας Ἀρκὰς ταύτης ἦρχε· τὴν δὲ μίαν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ· Φρασίας Ἀϑηναῖος ταύτῃ ἐφειστήκει. Προϊόντες δέ, ἐπεὶ ἐγένοντο οἱ ἡγούμενοι ἐπὶ νάπει μεγάλῳ καὶ δυσπόρῳ, ἔστησαν, ἀγνοοῦντες εἰ διαβατέον εἴη τὸ νάπος. Καὶ παρεγγυῶσι στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς παριέναι ἐπὶ τὸ ἡγούμενον. Καὶ ὁ Ξενοφῶν ϑαυμάσας ὅ,τι τὸ ἴσχον εἴη τὴν πορείαν καὶ ταχὺ ἀκούων τὴν παρεγγυὴν ἐλαύνει ᾗ [ἐδύνατο] τάχιστα. Ἐπεὶ δὲ συνῆλϑον, λέγει Σοφαίνετος, πρεσβύτατος ὢν τῶν στρατηγῶν, ὅτι οὔκ ἄξιον εἴη διαβαίνειν τοιοῦτον ὂν τὸ νάπος.

Καὶ ὁ Ξενοφῶν σπουδῇ ὑπολαβὼν ἔλεξεν· Ἀλλ' ἴστε μέν με, ὦ ἄνδρες οὐδένα πω κίνδυνον προξενήσαντα ὑμῖν ἐϑελούσιον· οὐ γὰρ δόξης ὁρῶ δεομένους ὑμᾶς εἰς ἀνδρειότητα, ἀλλὰ σωτηρίας. Νῦν δὲ οὕτως ἔχει· ἀμαχεὶ μὲν ἐνϑένδε οὐκ ἔστιν ἀπελϑεῖν· ἢν γὰρ μὴ ἡμεῖς ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὗτοι ἡμῖν, ὅταν ἀπίωμεν, ἕψονται καὶ ἐπιπεσοῦνται. Ὁρᾶτε δὴ πότερον κρεῖττον ἰέναι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας προβαλλομένους τὰ ὅπλα ἢ μεταβαλλομένους ὄπισϑεν ἡμῶν ἐπιόντας τοὺς πολεμίους ϑεάσασϑαι. Ἴστε γε μέντοι ὅτι τὸ μὲν ἀπιέναι ἀπὸ πολεμίων οὐδενὶ καλῷ ἔοικε, τὸ δὲ ἐφέπεσϑαι καὶ τοῖς κακίοις ϑάῤῥος ἐμποιεῖ. Ἐγὼ γοῦν ἥδιον ἂν σὺν ἡμίσεσιν ἑποίμην ἢ σὺν διπλασίοις ἀποχωροίην. Καὶ τούτους οἶδ' ὅτι ἐπιόντων μὲν ἡμῶν οὐδ' ὑμεῖς ἐλπίζετε αὐτοὺς δέξασϑαι ἡμᾶς, ἀπιόντων δὲ πάντες ἐπιστάμεϑα ὅτι τολμήσουσιν ἐφέπεσϑαι. Τὸ δὲ διαβάντας ὄπισϑεν νάπος χαλεπὸν ποιήσασϑαι μέλλοντας μάχεσϑαι ἆρ' οὐχὶ καὶ ἁρπάσαι ἄξιον; Τοῖς μὲν γὰρ πολεμίοις ἔγωγε βουλοίμην ἂν εὔπορα πάντα φαίνεσϑαι ὥστε ἀποχωρεῖν· ἡμᾶς δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ χωρίου δεῖ διδάσκεσϑαι ὅτι οὐκ ἔστι μὴ νικῶσι σωτηρία. Θαυμάζω δ' ἔγωγε καὶ τὸ νάπος τοῦτο εἴ τις μᾶλλον φοβερὸν νομίζει εἶναι τῶν ἄλλων ὧν διαπεπορεύμεϑα χωρίων. Πῶς μὲν γὰρ διαβατὸν τὸ πεδίον, εἰ μὴ νικήσομεν τοὺς ἱππέας; πῶς δὲ ἃ διεληλύϑαμεν ὄρη, ἢν πελτασταὶ τοσοίδε ἐφέπωνται; Ἢν δὲ δὴ καὶ σωϑῶμεν ἐπὶ ϑάλατταν, πόσον τι νάπος ὁ Πόντος; ἔνϑα οὔτε πλοῖα ἔστι τὰ ἀπάξοντα οὔτε σῖτος ᾧ ϑρεψόμεϑα μένοντες, δεήσει δέ, ἢν ϑᾶττον ἐκεῖ γενώμεϑα, ϑᾶττον ἐξιέναι πάλιν ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. Οὔκουν νῦν κρεῖττον ἠριστηκότας μάχεσϑαι ἢ αὔριον ἀναρίστους; Ἄνδρες, τὰ τε ἱερὰ ἡμῖν καλὰ οἵ τε οἰωνοὶ αἴσιοι τά τε σφάγια κάλλιστα· ἴωμεν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. Οὐ δεῖ ἔτι τούτους, ἐπεὶ ἡμᾶς πάντας εἶδον, ἡδέως δειπνῆσαι οὐδ' ὅπου ἂν ἐϑέλωσι σκηνῆσαι.

Ἐντεῦϑεν οἱ λοχαγοὶ ἡγεῖσϑαι ἐκέλευον καὶ οὐδεὶς ἀντέλεγε. Καὶ ὃς ἡγεῖτο, παραγγείλας διαβαίνειν ᾗ ἕκαστος ἐτύγχανε τοῦ νάπους ὤν· ϑᾶττον γὰρ ἂν ἀϑρόον ἐδόκει οὕτω πέραν γενέσϑαι τὸ στράτευμα ἢ εἰ κατὰ τὴν γέφυραν ἣ ἐπὶ τῷ νάπει ἦν ἐξεμηρύοντο. Ἐπεὶ δὲ διέβησαν, παριὼν παρὰ τὴν φάλαγγα ἔλεγεν· Ἄνδρες, ἀναμιμνήσκεσϑε ὅσας δὴ μάχας σὺν τοῖς ϑεοῖς ὁμόσε ἰόντες νενικήκατε καὶ οἷα πάσχουσιν οἱ πολεμίους φεύγοντες, καὶ τοῦτο ἐννοήσατε ὅτι ἐπὶ ταῖς ϑύραις τῆς Ἑλλάδος ἐσμέν. Ἀλλ' ἕπεσϑε ἡγεμόνι τῷ Ἡρακλεῖ καὶ ἀλλήλους παρακαλεῖτε ὀνομαστί. Ἡδύ τοι ἀνδρεῖόν τι καὶ καλὸν νῦν εἰπόντα καὶ ποιήσαντα μνήμην ἐν οἷς ἐϑέλει παρέχειν ἑαυτοῦ.

Ταῦτα παρελαύνων ἔλεγε καὶ ἅμα ὑφηγεῖτο ἐπὶ φάλαγγος καὶ τοὺς πελταστὰς ἑκατέρωϑεν ποιησάμενοι ἐπορεύοντο ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Παρήγγελτο δὲ τὰ μὲν δόρατα ἐπὶ τὸν δεξιὸν ὦμον ἔχειν, ἕως σημαίνοι τῇ σάλπιγγι· ἔπειτα δὲ εἰς προσβολὴν καϑέντας ἕπεσϑαι βάδην καὶ μηδένα δρόμῳ διώκειν. Ἐκ τούτου σύνϑημα παρῄει Ζεύς Σωτήρ, Ἡρακλῆς Ἡγεμών. Οἱ δὲ πολέμιοι ὑπέμενον, νομίζοντες καλὸν ἔχειν τὸ χωρίον. Ἐπεὶ δ' ἐπλησίαζον, ἀλαλάξαντες οἱ Ἕλληνες πελτασταὶ ἔϑεον ἐπὶ τοὺς πολεμίους πρίν τινα κελεύειν· οἱ δὲ πολέμιοι ἀντίοι ὥρμησαν, οἵ ϑ' ἱππεῖς καὶ τὸ στῖφος τῶν Βιϑυνῶν· καὶ τρέπονται τοὺς πελταστάς. Ἀλλ' ἐπεὶ ὑπηντίαζεν ἡ φάλαγξ τῶν ὁπλιτῶν ταχὺ πορευομένη καὶ ἅμα ἡ σάλπιγξ ἐφϑέγξατο καὶ ἐπαιάνιζον καὶ μετὰ ταῦτα ἠλάλαζον καὶ ἅμα τὰ δόρατα καϑίεσαν, ἐνταῦϑα οὐκέτι ἐδέξαντο οἱ πολέμιοι, ἀλλὰ ἔφευγον. Καὶ Τιμασίων μὲν ἔχων τοὺς ἱππέας ἐφείπετο, καὶ ἀπεκτίννυσαν ὅσουσπερ ἐδύναντο ὡς ὀλίγοι ὄντες. Τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εὐϑὺς διεσπάρη, καϑ' ὃ οἱ Ἕλληνες ἱππεῖς ἦσαν, τὸ δὲ δεξιόν, ἅτε οὐ σφόδρα διωκόμενον, ἐπὶ λόφου συνέστη. Ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ Ἕλληνες ὑπομένοντας αὐτούς, ἐδόκει ῥᾷστόν τε καὶ ἀκινδυνότατον εἶναι ἰέναι ἤδη ἐπ' αὐτούς. Παιανίσαντες οὖν εὐϑὺς ἐπέκειντο· οἱ δ' οὐχ ὑπέμειναν. Καὶ ἐνταῦϑα οἱ πελτασταὶ ἐδίωκον μέχρι τὸ δεξιὸν αὖ διεσπάρη· ἀπέϑανον δὲ ὀλίγοι· τὸ γὰρ ἱππικὸν φόβον παρεῖχε τὸ τῶν πολεμίων πολὺ ὄν. Ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ Ἕλληνες τό, τε Φαρναβάζου ἱππικὸν ἔτι συνεστηκὸς καὶ τοὺς Βιϑυνοὺς ἱππέας πρὸς τούτους συναϑροιζομένους καὶ ἀπὸ λόφου τινὸς καταϑεωμένους τὰ γιγνόμενα, ἀπειρήκεσαν μέν, ὅμως δ' ἐδόκει καὶ ἐπὶ τούτους ἰτέον εἶναι οὕτως ὅπως δύναιντο, ὡς μὴ τεϑαῤῥηκότες ἀναπαύσαιντο. Συνταξάμενοι δὴ πορεύονται. Ἐντεῦϑεν οἱ πολέμιοι ἱππεῖς φεύγουσι κατὰ τοῦ πρανοῦς ὁμοίως ὥσπερ ὑπὸ ἱππέων διωκόμενοι· νάπος γὰρ αὐτοὺς ὑπεδέχετο· ὃ οὐκ ᾔδεσαν οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ προαπετράποντο διώκοντες· ὀψὲ γὰρ ἦν. Ἐπανελϑόντες δὲ ἔνϑα ἡ πρώτη συμβολὴ ἐγένετο στησάμενοι τρόπαιον ἀπῄεσαν ἐπὶ ϑάλατταν περὶ ἡλίου δυσμάς· στάδιοι δ' ἦσαν ὡς ἑξήκοντα ἐπὶ τὸ στρατόπεδον.

So nun wurde die Nacht zugebracht. Mit Tagesanbruch aber führten die Feldherrn das Heer, das ihnen mit Waffen und Gepäck folgte, in jene haltbare Gegend. Am Eingange in dieselbe zogen sie, noch vor der Stunde der Frühmahlzeit, einen Graben und besetzten ihn überall mit Pallisaden, drei Stellen ausgenommen, wo sie Thore ließen. Nun kam auch ein Schiff von Heraklea mit Gerstenmehl, Schlachtvieh und Wein. Xenophon stand früh auf und opferte wegen des Ausmarsches der Armee, und gleich das erste Opfer versprach einen glücklichen Erfolg. Schon am Ende der Feierlichkeiten erblickte der Seher Arexion aus Parrhasia einen glückweissagenden Adler und forderte Xenophon auf, die Truppen anzuführen. Sie passirten den Graben und traten unter die Waffen; darauf wurde durch den Herold bekannt gemacht, nach geendigter Frühmahlzeit sollte das Heer gerüstet ausmarschiren, das Gepäck aber und die Sklaven zurücklassen. Alle zogen nun aus, nur Neon nicht, weil man für gut befunden hatte, diesen zur Bedeckung des Lagers stehen zu lassen. Allein seine Hauptleute und Soldaten, die sich schämten, bei dem Ausmarsch der Andern zurückzubleiben, gingen von ihm ab und ließen nur diejenigen im Lager stehen, die über fünfundvierzig Jahr alt waren. Ehe die Armee noch fünfzehn Stadien zurückgelegt hatte, stieß sie schon auf Todte. Diejenigen Soldaten, welche auf dem Flügel, wo man die ersten Körper erblickte, das Hintertreffen ausmachten, blieben stehen und begruben alle Todte, die in dem Umfange des Flügels lagen. Nach der Beerdigung derselben rückte die Armee weiter, und bei den ersten Körpern, auf die man wieder stieß, blieben diejenigen, die an dem Orte gerade das Hintertreffen bildeten, abermals stehen, und so wurden Alle, die in dem Bezirke der Armee lagen, begraben. Als sie auf die Straße kamen, die zu den Dörfern führt, lagen die Todten haufenweise. Man trug sie zusammen und begrub sie.

Es war schon Nachmittags, als die Armee über die Dörfer hinaus vorrückte und alle Lebensmittel, deren man habhaft werden konnte, hinter die Fronte gebracht wurden. Auf einmal erblickten sie den Feind, der, stark an Reiterei und Fußvolk, in phalangischer Stellung, von einigen gegenüber stehenden Anhöhen herabkam; Spithridates und Rhatines nämlich rückten mit den Hilfstruppen, die Pharnabazus schickte, heran. Beim Anblicke der Griechen machte der Feind in einem Abstande von ungefähr fünfzehn Stadien Halt. Sogleich schlachtete der griechische Seher Arexion Opfer, und schon das erste gewährte glückliche Anzeigen. Xenophon sagte hierauf: »Heerführer, ich rathe, hinter der Fronte Reservecorps aufzustellen, um durch sie, wo es nöthig ist, die Hauptarmee zu unterstützen und den in Verwirrung gebrachten Feind durch geordnete und frische Truppen angreifen zu lassen.« Der Vorschlag wurde allgemein gut geheißen. »Ihr nun,« fuhr er fort, »marschirt voraus gerade auf den Feind zu, um nicht zu zaudern, nachdem die beiderseitigen Armeen einander erblickt haben: ich werde nur die Reservecorps, meinem Gutbefinden gemäß, abtheilen und dann wieder kommen.« Hierauf rückte die Armee langsam vorwärts, Xenophon aber sonderte vom Hintertreffen drei Corps, jedes zweihundert Mann stark, ab, und ließ das eine, angeführt von dem Achäer Samolas, auf dem rechten Flügel ungefähr in dem Abstande eines Plethrums, folgen, das andre, unter dem Commando des Arkadiers Pyrias, stellte er in die Mitte, und das dritte, commandirt von dem Athenienser Phrasias, auf den linken Flügel. Als beim Fortrücken der Armee das Vordertreffen an ein großes und unwegsames Waldthal kam, machte es in der Ungewißheit, ob es zu passiren sei, Halt, und rief den Heerführern und Hauptleuten zu, ans Vordertreffen heranzukommen. Xenophon, der sich wunderte, was den Marsch aufhielte und sogleich jenen Zuruf vernahm, eilte mit größter Geschwindigkeit hin. Die Anführer kamen zusammen, und Sophänetus, der älteste von ihnen, erklärte es für eine unrichtige Maßregel, durch einen so beschwerlichen Paß zu ziehen. Schnell unterbrach ihn Xenophon durch folgende Anrede:

»Ihr wißt doch, Soldaten, daß ich euch nie wissentlich in Gefahr setze: denn ich sehe es ein, nicht Ruhm, sondern Lebenserhaltung ist der Zweck eurer Tapferkeit. In der jetzigen Lage aber können wir ohne Kampf nicht von dannen kommen: denn wenn wir nicht auf den Feind losgehen, so wird er uns auf dem Rückmarsche verfolgen und angreifen. Ueberlegt also, ob es besser ist, auf den Feind loszugehen und selbst anzugreifen, oder umzukehren und uns rückwärts angreifen zu lassen. Bedenkt wenigstens, daß es durchaus gegen die Ehre ist, dem Feinde den Rücken zu kehren: daß hingegen auch der furchtsamere Krieger ermuthigt wird, wenn er dem Feinde nachsetzen kann. Was mich betrifft, ich wollte lieber mit der Hälfte der Mannschaft einem Feinde nachsetzen, als mit einer doppelt starken Macht mich zurückziehen. Ich bin überzeugt, ihr erwartet nicht, daß diese, wenn wir sie angreifen, uns Stand halten: aber Allen ist einleuchtend, daß sie, wenn wir vor ihnen weichen, Muth genug haben werden, uns zu verfolgen. Sollten Truppen, die im Begriff sind, zu schlagen, die Gelegenheit, zuvor einen beschwerlichen Paß zurückzulegen, nicht mit Begierde ergreifen? Den Feinden wünsche ich zwar, daß ihnen, um sich zurückzuziehen, die Gegend in jeder Richtung wegsam genug schiene: uns aber kann auch dieser Paß zum Beweise dienen, daß nur der Sieg uns retten kann. Ich wundre mich aber, wie Jemand diese Bergschlucht für furchtbarer halten kann, als andre Gegenden, durch die wir unsren Marsch genommen haben. Wird etwa die Ebene, wenn wir nicht die Reiterei besiegen, mindere Schwierigkeiten für uns haben? Wie wollen wir über die schon überstiegenen Berge kommen, wenn uns so viele leichte Truppen verfolgen? Doch gesetzt, wir kämen wohlbehalten ans Meer, was für ein Abgrund ist erst der Pontus selbst! Dort haben wir weder Schiffe, um abzusegeln, noch Lebensmittel, um dazubleiben: sobald wir also dort angekommen wären, sogleich müßten wir wieder auf Lebensmittel ausgehen. Es ist also besser, jetzt, wo wir gesättigt sind, als morgen, wenn wir hungern, zu fechten. Soldaten, die Opferung, der Vogelflug, die Anzeigen der Eingeweide, Alles verspricht uns einen glücklichen Erfolg: vorwärts gegen den Feind! Da er uns Alle gesehen hat, so gewinne er keine Zeit, ruhig zu essen, oder sich willkürlich zu lagern.«

Die Hauptleute forderten ihn nun auf, die Armee anzuführen, und Niemand widersprach. Er that es und befahl, Jeder sollte da, wo er eben stünde, in das Waldthal vorrücken: denn in dieser breiten Stellung glaubte er die Armee schneller hindurch führen zu können, als wenn er sie über die Brücke beim Walde defiliren ließ. Nach dem Durchmarsch ritt er an der Fronte herunter und sagte:

»Soldaten, erinnert euch, in wie vielen Schlachten ihr durch der Götter Hilfe die Feinde besiegtet, und wie nachtheilig es ist, vor dem Feinde zu fliehen; bedenkt, daß wir vor den Thoren Griechenlands sind. Wohlan, folgt dem führenden Herkules und muntert euch einander namentlich auf: es ist ein erhebender Gedanke, sich jetzt durch eine mannhafte und edle Rede und That ein Andenken bei denen zu stiften, bei welchen wir es wünschen.«

Nach dieser im Vorüberreiten gehaltenen Anrede führte er sogleich das Centrum vorwärts; die Peltasten schlossen sich an die Flügel an, und man ging auf den Feind los. Xenophon hatte Befehl gegeben, die Lanzen auf der rechten Schulter zu halten, bis die Trompete das Zeichen gäbe: dann aber sie zum Angriff zu fällen und Schritt für Schritt vorzurücken, ohne daß Jemand im Laufe den Feind angriffe. Hierauf wurde das Feldgeschrei gegeben: »Zeus, Retter! Führer Herkules!« Die Feinde, die ihre Stellung für vortheilhaft hielten, blieben stehen. Bei mehrerer Annäherung aber erhoben die griechischen Peltasten ein Geschrei und liefen, ehe sie noch Befehl hatten, auf den Feind los. Die feindliche Reiterei und das Corps der Bithynier brach gegen sie los und trieb sie zurück. Als ihnen aber der Phalanx der Hopliten entgegen rückte, unter dem Klange der Trompete den Päan begann, dann das Kriegsgeschrei erhob und die Lanzen fällte, da hielten die Feinde nicht länger Stand, sondern nahmen die Flucht. Timasion und seine Reiter setzten ihnen nach und hieben so Viele nieder, als sie bei ihrer geringen Anzahl vermochten. Der linke Flügel der Feinde also, dem die griechische Reiterei gegenüber gestanden hatte, war sogleich zersprengt: ihr rechter Flügel aber, da man ihn nicht sonderlich verfolgen konnte, setzte sich auf einer Anhöhe. Als aber die Griechen sahen, daß dieser Halt machte, so hielten sie es für die leichteste und sicherste Maßregel, auch noch diesen anzugreifen und gingen also sogleich, unter Anstimmung des Päan auf ihn los. Der Feind aber erwartete sie nicht. Die Peltasten verfolgten ihn, bis auch der rechte Flügel zerstreuet war: doch war der Verlust auf Seiten des Feindes sehr gering, da seine zahlreiche Reiterei den Griechen furchtbar war. Als aber die Griechen wahrnahmen, daß die Reiterei des Pharnabazus noch beisammen stand und mit den bithynischen Reitern, die sich mit ihr vereinigten, den Vorfällen in der Ebene zusah, so beschlossen sie, ungeachtet ihrer Müdigkeit, auch noch auf diese mit der möglichsten Anstrengung einen Angriff zu unternehmen, um ihr nicht Zeit zu lassen, sich zu erholen und neuen Muth zu sammeln. Sie ordneten sich also und rückten vorwärts. Nun floh die Reiterei die Anhöhe herunter, nicht anders, als ob sie von berittenen Truppen verfolgt würden: denn sie hatten ein waldiges Thal vor sich; da dies aber die Griechen nicht wußten, so kehrten sie, weil es schon spät war, vom Nachsetzen zurück. Als sie den Platz erreichten, wo der erste Angriff geschah, so errichteten sie ein Siegeszeichen und marschirten ans Meer zurück, wo sie um Sonnenuntergang ankamen, denn sie hatten bis zum Lager sechzig Stadien zu gehen.

 << Kapitel 5  Kapitel 7 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.