Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > Xenophon >

Anabasis. Griechisch/Deutsch. Sechstes Buch

Xenophon: Anabasis. Griechisch/Deutsch. Sechstes Buch - Kapitel 4
Quellenangabe
typetractate
booktitleAnabasis
authorXenophon
translatorMax Oberbreyer
titleAnabasis. Griechisch/Deutsch. Sechstes Buch
created20120729
sendergerd.bouillon@t-online.de
Schließen

Navigation:
γ'   3.

Ὃν μὲν οὖν τρόπον ἥ τε Χειρισόφου ἀρχὴ τοῦ παντὸς κατελύϑη καὶ τῶν Ἑλλήνων τὸ στράτευμα ἐσχίσϑη ἐν τοῖς ἐπάνω εἴρηται. Ἔπραξαν δ' αὐτῶν ἕκαστοι τάδε. Οἱ μὲν Ἀρκάδες ὡς ἀπέβησαν νυκτὸς εἰς Κάλπης λιμένα, πορεύονται εἰς τὰς πρώτας κώμας, στάδια ἀπὸ ϑαλάττης ὡς πεντήκοντα. Ἐπεὶ δὲ φῶς ἐγένετο ἦγεν ἕκαστος ὁ στρατηγὸς τὸ ἑαυτοῦ λάχος ἐπὶ κώμην· ὁποία δὲ μείζων κώμη ἐδόκει εἶναι, σύνδυο λόχους ἦγον οἱ στρατηγοί. Συνεβάλοντο δὲ καὶ λόφον εἰς ὃν δέοι πάντας ἁλίζεσϑαι· καὶ ἅτε ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες ἀνδράποδά τε πολλὰ ἔλαβον καὶ πρόβατα πολλὰ περιεβάλοντο. Οἱ δὲ Θρᾷκες ἠϑροίζοντο οἱ διαφεύγοντες· πολλοὶ δὲ διέφυγον πελτασταὶ ὄντες ὁπλίτας ἐξ αὐτῶν τῶν χειρῶν. Ἐπεὶ δὲ συνελέγησαν, πρῶτον μὲν τῷ Σμίκρητος λόχῳ, ἑνὸς τῶν Ἀρκάδων στρατηγῶν, ἀπιόντι ἤδη εἰς τὸ συγκείμενον καὶ πολλὰ χρήματα ἄγοντι ἐπιτίϑενται. Καὶ τέως μὲν ἐμάχοντο ἅμα πορευόμενοι οἱ Ἕλληνες, ἐπι δὲ διαβάσει χαράδρας τρέπονται αὐτούς, καὶ αὐτόν τε τὸν Σμίκρητα ἀποκτιννύασι καὶ τοὺς ἄλλους πάντας· ἄλλου δὲ λόχου τῶν δέκα στρατηγῶν τοῦ Ἡγησάνδρου οκτὼ μόνους κατέλιπον· καὶ αὐτὸς Ἡγήσανδρος ἐσώϑη. Καὶ οἱ ἄλλοι δὲ λοχαγοὶ συνῆλϑον, οἱ μὲν σὺν πράγμασιν, οἱ δὲ ἄνευ πραγμάτων.

Οἱ δὲ Θρᾷκες εὐτυχήσαντες τοῦτο τὸ εὐτύχημα, συνεβόων τε ἀλλήλους καὶ συνελέγοντο ἐῤῥωμένως τῆς νυκτός. Καὶ ἅμα [τῇ] ἡμέρᾳ κύκλῳ περὶ τὸν λόφον ἔνϑα οἱ Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύοντο ἐτάττοντο καὶ ἱππεῖς πολλοὶ καὶ πελτασταί, καὶ ἀεὶ πλείονες συνέῤῥεον· καὶ προσέβαλλον πρὸς τοὺς ὁπλίτας ἀσφαλῶς· οἱ μὲν γὰρ Ἕλληνες οὔτε τοξότην εἶχον οὔτε ἀκοντιστὴν οὔτε ἱππέα· οἱ δὲ προσϑέοντες καὶ προσελαύνοντες ἠκόντιζον· ὁπότε δὲ αὐτοῖς ἐπίοιεν, ῥᾳδίως ἀπέφευγον· ἄλλοι δὲ ἄλλῃ ἐπετίϑεντο. Καὶ τῶν μὲν πολλοὶ ἐτιτρώσκοντο, τῶν δὲ οὐδείς· ὥστε κινηϑῆναι οὐκ ἐδύναντο ἐκ τοῦ χωρίου, ἀλλὰ τελευτῶντες καὶ ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶργον αὐτοὺς οἱ Θρᾷκες. Ἐπεὶ δὲ ἀπορία πολλὴ ἦν, διελέγοντο περὶ σπονδῶν· καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὡμολόγητο αὐτοῖς, ὁμήρους δὲ οὐκ ἐδίδοσαν οἱ Θρᾷκες αἰτούντων τῶν Ἑλλήνων, ἀλλ' ἐν τούτῳ ἴσχετο. Τὰ μὲν δὴ τῶν Ἀρκάδων οὕτως εἶχε.

Χειρίσοφος δὲ ἀσφαλῶς πορευόμενος παρὰ ϑάλατταν ἀφικνεῖται εἰς Κάλπης λιμένα. Ξενοφῶντι δὲ διὰ τῆς μεσογαίας πορευομένῳ οἱ ἱππεῖς προκαταϑέοντες ἐντυγχάνουσι πρεσβύταις πορευομένοις ποι. Καὶ ἐπεὶ ἤχϑησαν παρὰ Ξενοφῶντα, ἐρωτᾷ αὐτοὺς εἴ που ᾔσϑηνται ἄλλου στρατεύματος [ὄντος] Ἑλληνικοῦ. Οἱ δε ἔλεγον πάντα τὰ γεγενημένα, καὶ νῦν ὅτι πολιορκοῦνται ἐπὶ λόφου, οἱ δὲ Θρᾷκες πάντες περικεκυκλωμένοι εἶεν αὐτούς. Ἐνταῦϑα τοὺς μὲν ἀνϑρώπους τούτους ἐφύλαττον ἰσχυρῶς, ὅπως ἡγεμόνες εἶεν ὅποι δέοι· σκοποὺς δὲ καταστήσας συνέλεξε τοὺς στρατιώτας καὶ ἔλεξεν. Ἄνδρες στρατιῶται, τῶν Ἀρκάδων οἱ μὲν τεϑνᾶσιν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπὶ λόφου τινὸς πολιορκοῦνται. Νομίζω δ' ἔγωγε, εἰ ἐκεῖνοι ἀπολοῦνται, οὐδ' ἡμῖν εἶναι οὐδεμίαν σωτηρίαν, οὕτω μὲν πολλῶν ὄντων πολεμίων, οὕτω δὲ τεϑαῤῥηκότων. Κράτιστον οὖν ἡμῖν ὡς τάχιστα βοηϑεῖν τοῖς ἀνδράσιν, ὅπως, εἰ ἔτι εἰσὶ σῶοι, σὺν ἐκείνοις μαχώμεϑα καὶ μὴ μόνοι λειφϑέντες μόνοι καὶ κινδυνεύσωμεν. Νῦν μὲν οὖν στρατοπεδευσώμεϑα, προελϑόντες ὅσον ἂν δοκῇ καιρὸς εἶναι εἰς τὸ δειπνοποιεῖσϑαι· ἕως δ' ἂν πορευώμεϑα, Τιμασίων ἔχων τοὺς ἱππεῖς προελαυνέτω ἐφορών ἡμᾶς καὶ σποπείτω τὰ ἔμπροσϑεν, ὡς μηδὲν ἡμᾶς λάϑῃ. Παρέπεμψε δὲ καὶ τῶν γυμνητῶν ἀνϑρώπους εὐζώνους εἰς τὰ πλάγια καὶ εἰς τὰ ἄκρα, ὅπως εἴ πού τί ποϑεν καϑορῷεν, σημαίνοιεν· ἐκέλευε δὲ καίειν ἅπαντα ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν καυσίμῳ· ἡμεῖς γὰρ ἀποδραίημεν ἂν οὐδαμοῦ ἐνϑένδε· πολλὴ μὲν γὰρ, ἔφη, εἰς Ἡράκλειαν πὰλιν ἀπιέναι, πολλὴ δὲ εἰς Χρυσόπολιν διελϑεῖν· οἱ δὲ πολέμιοι πλησίον· εἰς Κάλπης δὲ λιμένα, ἔνϑα Χειρίσοφον εἰκάζομεν εἶναι, εἰ σέσωσται, ἐλαχίστη ὁδός. Ἀλλὰ δὴ ἐκεῖ μὲν οὔτε πλοῖα ἔστιν οἷς ἀποπλευσούμεϑα· μένουσι δὲ αὐτοῦ οὐδὲ μιᾶς ἡμέρας ἔστι τὰ ἐπιτήδεια. Τῶν δὲ πολιορκουμένων ἀπολομένων σὺν τοῖς Χειρισόφου μόνοις κάκιόν ἐστι διακινδυνεύειν ἢ σωϑέντων πάντας εἰς ταὐτὸν ἐλϑόντας κοινῇ τῆς σωτηρίας ἔχεσϑαι. Ἀλλὰ χρὴ παρασκευασαμένους τὴν γνώμην πορεύεσϑαι ὡς νῦν ἢ εὐκλεῶς τελευτῆσαι ἔστιν ἢ κάλλιστον ἔργον ἐργάσασϑαι Ἕλληνας τοσούτους σώσαντας. Καὶ ὁ ϑεὸς ἴσως ἄγει οὕτως, ὃς τοὺς μεγαληγορήσαντας ὡς πλεῖον φρονοῦντας ταπεινῶσαι βοῦλεται, ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν ϑεῶν ἀρχομένους ἐντιμοτέρους ἐκείνων καιαστῆσαι. Ἀλλ' ἕπεσϑαι χρὴ καὶ προσέχειν τὸν νοῦν, ὡς ἂν τὸ παραγγελλόμενον δύνησϑε ποιεῖν.

Ταῦτ' εἰπὼν ἡγεῖτο. Οἱ δ' ἱππεῖς διασπειρόμενοι ἐφ' ὅσον καλῶς εἶχεν ἔκαιον ᾗ ἐβάδιζον· καὶ οἱ πελτασταὶ ἐπιπαριόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἔκαιον πάντα ὅσα καύσιμα ἑώρων, καὶ ἡ στρατιὰ δέ, εἴ τινι παραλειπομένῳ ἐντυγχάνοιεν· ὥστε πᾶσα ἡ χώρα αἴϑεσϑαι ἐδόκει καὶ τὸ στράτευμα πολὺ εἶναι. Ἐπεὶ δὲ ὥρα ἦν, κατεστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ λόφον ἐκβάντες, καὶ τά τε τῶν πολεμίων πυρὰ ἑώρων, ἀπεῖχον δὲ ὡς τετταράκοντα σταδίους, καὶ αὐτοὶ ὡς ἐδύναντο πλεῖστα πυρὰ ἔκαιον. Ἐπεὶ δὲ ἐδείπνησαν τάχιστα, παρηγγέλϑη τὰ πυρὰ κατασβεννύναι πάντα. Καὶ τὴν μὲν νύκτα φυλακὰς ποιησάμενοι ἐκάϑευδον· ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ προσευξάμενοι τοῖς ϑεοῖς καὶ συνταξάμενοι ὡς εἰς μάχην ἐπορεύοντο ᾗ ἐδύναντο τάχιστα. Τιμασίων δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς, ἔχοντες τοὺς ἡγεμόνας καὶ προελαύνοντες, ἔλαϑον αὑτοὺς ἐπὶ τῷ λόφῳ γενόμενοι ἔνϑα ἐπολιορκοῦντο οἱ Ἕλληνες. Καὶ οὐχ ὁρῶσιν οὔτε τὸ φίλιον στράτευμα οὔτε τὸ πολέμιον, καὶ ταῦτα ἀπαγγέλλουσι πρὸς τὸν Ξενοφῶντα καὶ τὸ στράτευμα, γράδια δὲ καὶ γερόντια καὶ πρόβατα ὀλίγα καὶ βοῦς καταλελειμμένους. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ϑαῦμα ἦν τί εἴη τὸ γεγενημένον, ἔπειτα δὲ τῶν καταλελειμμένων ἐπυνϑάνοντο ὅτι οἱ μὲν Θρᾳκες εὐϑὺς ἀφ' ἑσπέρας ᾤχοντο ἀπιόντες, ἕωϑεν δὲ καὶ τοὺς Ἕλληνας ἔφασαν οἴχεσϑαι· ὅπου δέ, οὐκ εἰδέναι.

Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ ἀμφὶ Ξενοφῶντα, ἐπεὶ ἠρίστησαν, συσκευασάμενοι ἐπορεύοντο, βουλόμενοι ὡς τάχιστα συμμῖξαι τοῖς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένα. Καὶ πορευόμενοι ἑώρων τὸν στίβον τῶν Ἀρκάδων καὶ Ἀχαιῶν κατὰ τὴν ἐπὶ Κάλπης ὁδόν. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο εἰς τὸ αὐτό, ἄσμενοί τε εἶδον ἀλλήλους καὶ ἠσπάζοντο ὥσπερ ἀδελφούς. Καὶ ἐπυνϑάνοντο οἱ Ἀρκάδες τῶν περὶ Ξενοφῶντα τί τὰ πυρὰ κατασβέσειαν· ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφασαν, ᾠόμεϑα ὑμᾶς τὸ μὲν πρῶτον, ἐπειδὴ τὰ πυρὰ οὐχ ἑωρῶμεν, τῆς νυκτὸς ἥξειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους· καὶ οἱ πολέμιοι δέ, ὥς γ' ἡμῖν ἐδόκουν, τοῦτο δείσαντες ἀπῆλϑον· σχεδὸν γὰρ ἀμφὶ τοῦτον τὸν χρόνον ἀπῄεσαν. Ἐπεὶ δ' οὐκ ἀφίκεσϑε, ὁ δὲ χρόνος ἐξῆκεν, ᾠόμεϑα ὑμᾶς πυϑομένους τὰ παρ' ἡμῖν φοβηϑέντας οἴχεσϑαι ἀποδράντας ἐπὶ ϑάλατταν· καὶ ἐδὸκει ἡμῖν μὴ ἀπολείπεσϑαι ὑμῶν. Οὕτως οὖν καὶ ἡμεῖς δεύρο ἐπορεύϑημεν.

Wir haben bisher gesehen, wie Chirisophus das Obercommando verlor und das Heer der Griechen sich theilte. Die Unternehmungen jedes Corps waren folgende: die Arkadier rückten nach ihrer Landung in dem Hafen von Kalpe gegen die ersten Ortschaften vor, die etwa fünfzig Stadien vom Meere lagen. Nach Anbruch des Tages führte jeder Heerführer seine Abtheilung gegen ein Dorf; war es aber von beträchtlicher Größe, so vereinigten sich gegen dasselbe zwei Colonnen. Ein Hügel war der verabredete Punkt, wo sich sämmtliche Truppen wieder vereinigen sollten, und da sie unvermuthet eingefallen waren, so brachten sie auch wirklich eine Menge Sklaven und Schafe zusammen. Die Thrazier aber, die sich durch die Flucht gerettet hatten, – deren war aber eine große Anzahl, die als leichtbewaffnete Truppen den Hopliten unter den Händen entwischten, – sammelten sich wieder und griffen nun zuerst die Colonne des Smikres, eines der arkadischen Heerführer, an, als er eben, stark mit Beute belastet, sich nach dem Bestimmungsorte zurückzog. Anfänglich vertheidigten sich die Griechen unter fortgesetztem Marsche, allein bei einem Hohlwege, durch den sie sich durchziehen mußten, schlug sie der Feind, und Smikres mit allen seinen Leuten blieb auf dem Platze. Von einer andern Colonne, die Hegesander, einer der zehn Anführer commandirte, kamen nur Hegesander selbst nebst acht Mann mit dem Leben davon. Die andern Anführer vereinigten sich wieder, manche mit, manche ohne Beute. Nach diesem glücklichen Erfolge riefen die Thrazier einander auf und zogen sich in der Nacht stark zusammen. Mit Anbruch des Tages umringten sie mit einem zahlreichen Corps von Reiterei und Peltasten den Hügel, wo sich die Griechen gelagert hatten. Ihre Menge wuchs immer mehr an, und sie machten Anfälle auf die Hopliten, ohne daß diese ihnen beikommen konnten. Denn die Griechen hatten weder Bogenschützen noch Truppen, die den Wurfspieß führten, noch Reiterei. Die Feinde hingegen bedienten sich bei ihren Anfällen zu Fuß und zu Pferde der Wurfwaffen, und wenn die Griechen auf sie losgingen, zogen sie sich leicht und schnell wieder zurück. Sie griffen von mehreren Seiten zugleich an und verwundeten viele Griechen, ohne daß Einer von ihnen selbst getroffen wurde. Die Griechen waren also nicht im Stande, den Platz zu verlassen, und die Thrazier schnitten ihnen endlich auch das Wasser ab. In dieser äußerst mißlichen Lage wurde ein Vertrag vorgeschlagen, die übrigen Vergleichspunkte machten keine Schwierigkeit, nur wollten die Thrazier den Griechen, die darauf drangen, keine Geißeln bewilligen, und dies hielt die Sache auf. So standen also die Angelegenheiten der Arkadier.

Chirisophus zog in aller Sicherheit an der Küste hin und kam im Hafen von Kalpe an. Xenophon aber nahm seinen Marsch mitten durchs Land. Die Reiterei desselben, welche vorauszog, stieß auf einige alte Leute, die irgend wohin reisten; diese wurden zum Xenophon geführt, der sie befragte, ob sie irgend ein andres griechisches Corps wahrgenommen hätten. Sie erzählten jene Vorfälle ausführlich und benachrichtigten ihn, daß jetzt die Griechen auf dem Hügel ringsum eingeschlossen von der ganzen Macht der Thrazier belagert würden. Xenophon ließ diese Menschen in sichere Verwahrung nehmen, um sich ihrer nöthigenfalls als Wegweiser zu bedienen, stellte hierauf zehn Vorposten aus, ließ das Heer zusammenkommen und sagte:

»Soldaten, ein Theil der Arkadier ist auf dem Platze geblieben, und der Rest wird auf einem Hügel belagert. Kommen diese noch um, so ist es, wie ich wenigstens glaube, auch um uns geschehen, da der Feind so zahlreich und so unternehmend ist. Wir können daher, meines Erachtens, nichts Besseres thun, als jenem Corps so schnell als möglich zu Hilfe kommen, und wenn es sich noch hält, mit ihm vereinigt fechten, um nicht, wenn wir nur allein noch übrig wären, auch die Gefahren allein bestehen zu müssen. Lagern können wir uns also erst, wenn wir uns das Abendbrod durch einen tüchtigen Tagemarsch verdient haben. Unterwegs mag Timasion mit der Reiterei vorausziehen, auf uns Acht geben und die vorliegende Gegend beobachten, damit uns nichts entgeht.« Zugleich schickte er einige leichte Truppen auf die Flügel und auf die Anhöhen, um sogleich von ihnen ein Zeichen zu erhalten, wenn sie von irgend einer Seite etwas gewahr würden und befahl ihnen, alles Brennbare, was sie antreffen würden, in Brand zu stecken. »Denn,« sagte er, »hier zu entfliehen, ist nicht wohl möglich, da es zu weit ist, nach Heraklea zurückzugehen, oder Crysopolis zu erreichen, und der Feind so nahe steht. Nach Kalpe, wo Chirisophus, wenn ihm nichts zugestoßen ist, wol angelangt sein wird, ist freilich der kürzeste Weg: allein fürs Erste finden wir dort keine Schiffe, um abzusegeln und hätten wir auch keine Lebensmittel, um nur einen Tag da bleiben zu können. Ueberdies wäre es, wenn die eingeschlossenen Griechen aufgerieben würden, nachtheiliger für uns, blos mit Chirisophus' Truppen verstärkt die Gefahren des Krieges bestehen zu müssen, als wenn wir, nachdem jenes Corps gerettet wäre, uns Alle zusammenzögen und gemeinschaftlich für unsere Wohlfahrt sorgten. Wir müssen also vorwärts, fest entschlossen jetzt, entweder rühmlich zu sterben oder die schönste That, die Rettung so vieler Griechen zu vollbringen, und vielleicht sind diese Umstände eine Schickung der Gottheit, um jene Griechen, die sich für klüger hielten als uns, für ihren Hochmuth zu demüthigen, uns aber, die wir unsere Unternehmungen mit den Göttern beginnen, vor ihnen auszuzeichnen. Wohlan nun, folgt mir nach und seid aufmerksam, um die gegebenen Befehle vollziehen zu können.« Mit diesen Worten begann er den Marsch. Die Reiterei zerstreute sich, so weit es sicher war, und steckte auf ihrem Zuge Alles in Brand; auch die Peltasten, welche die Anhöhen erstiegen, zündeten alles Brennbare an, was sie erblickten, und wenn etwas stehen geblieben war, worauf das Hauptcorps stieß, so wurde es von diesem in Flammen gesetzt, so daß die ganze Gegend zu brennen und ein großes Heer anzurücken schien. Als es Zeit war, besetzten sie einen Hügel und schlugen das Lager auf. Hier erblickten sie die feindlichen Feuer, – denn sie waren nur etwa vierzig Stadien davon entfernt, – und zündeten nun auch ihrerseits so viele Feuer an, als sie nur konnten. Nach der Abendmahlzeit wurde Allen Befehl gegeben, die Feuer so schnell als möglich auszulöschen, dann wurden die Posten für diese Nacht ausgestellt, und man begab sich zur Ruhe. Mit Anbruch des Tages beteten sie zu den Göttern, stellten sich in Schlachtordnung und rückten nun mit der möglichsten Schnelligkeit vorwärts. Timasion und seine Reiterei, die mit den Wegweisern voranzogen, kamen auf dem Hügel, wo die Griechen waren belagert worden, an, ehe sie es bemerkten. Hier trafen sie nun weder ihre Waffenbrüder noch den Feind an, – wovon sie Xenophon und das Heer benachrichtigten, – sondern alte Weiber und Männer, wenige Schafe und zurückgelassene Ochsen. Anfänglich staunten sie und wußten sich die Sache nicht zu erklären, endlich aber erfuhren sie von den zurückgebliebenen Leuten, daß die Thrazier sogleich Abends, die Griechen aber am Morgen ihren Abmarsch genommen hätten, ohne daß sie wüßten, wohin. Auf diese Nachricht brach Xenophon mit seinen Leuten nach beendigter Frühmahlzeit auf und eilte, um sich mit den Andern bei Kalpe zu vereinigen. Auf dem Marsche sahen sie die Fußtapfen der Arkadier und Achäer gegen Kalpe zu gerichtet, und als sie dort zusammenkamen, waren sie froh, einander wieder zu sehen und umarmten sich wie Brüder. Die Arkadier erkundigten sich bei Xenophon's Leuten, warum sie die Feuer ausgelöscht hätten? »Anfänglich,« fuhren sie fort, »da wir keine Feuer mehr sahen, erwarteten wir, ihr würdet den Feind in der Nacht angreifen, und dieser mochte wol, wie es uns schien, dasselbe befürchten, denn er nahm ungefähr um diese Zeit seinen Abzug. Als ihr aber nicht kamt und die Zeit verlaufen war, so vermutheten wir, ihr hättet euch auf die Nachricht von unserm Schicksale aus Furcht gegen das Meer zu geflüchtet, da beschlossen wir, uns nicht von euch zu trennen, und so nahmen wir unsern Marsch hierher.«

 << Kapitel 3  Kapitel 5 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.