Projekt Gutenberg

Textsuche bei Gutenberg-DE:
Autoren A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
Gutenberg > Klaus Groth >

Quickborn II

Klaus Groth: Quickborn II - Kapitel 9
Quellenangabe
typepoem
booktitleQuickborn II
authorKlaus Groth
year1898
firstpub1853
publisherLipsius & Tischer
addressKiel / Leipzig
titleQuickborn II
pages350
created20170207
sendergerd.bouillon@t-online.de
Schließen

Navigation:

Ostern.

        Stah op! stah op! So röppt de Dag
An jeden Morgen an din Bett,
De Dag, de Sorg un Ungemach
Un de der Freud un Arbeit hett.
He tritt an Jeden hin, de slöppt,
Un wo he Lȩben wecken kann,
Dar kumt he an dat Bett un röppt:
Stah op! stah op! un treck di an!

Dar kamt de Dusend æwer Enn,
De lank de stille Nacht hinstreck,
Un de Gedanken, de se deck,
Kamt to Erinnern un Besinn.
De Een de kloppt dat Hart vær Freid,
De Annre wakt in Angst un Sorgen;
Doch röppt de nie Dag se Beid:
Stah op! stah op! an jeden Morgen. 7

Stah op! dat Lȩben is en Fest,
Schütt af din Sorgen un din Kummer!
Wenn du en gut Gewȩten hest,
So rich di op ut Slap un Slummer.
Dar's Een, de hollt vær Alle Wacht,
De treckt den Stachel ut din Sorgen,
De schickt den Slap di in de Nacht,
De is't, de weckt di ok ann Morgen.

Stah op! He röppt di hüt, as reep
He hoch hindal un wit umhȩr.
Ja, wat den langen Winter sleep,
Dat röppt he ut de Værjahrseer.
Dat Gras, de Saat, de Blöm se dringt
Herut un reckt sik alltomal.
De Vageln kamt vun Feern un singt:
Das Osterdag allæwerall.

Allæwerall is Osterdag,
Un »Auferstehn« dat is sin Wort.
De noch sin Globen trösten mag,
Stah op un jag den Kummer fort.
Un leeg sin Best al inne Eer,
Dar kumt en Dag, de weckt sin Best.
He wischt sin Thran' un seggt: O Herr,
Wi fiert getrost dat Osterfest.

 

 << Kapitel 8  Kapitel 10 >> 


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.